Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanvangstoetsing - voorbeeldvragen toetsingsgesprek voor pensioenfondsen

Factsheet

Gepubliceerd: 24 februari 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Hieronder staan vragen die in de praktijk worden gesteld om de geschiktheid te toetsen.

Algemeen

 • Wat zijn uw drijfveren voor deze benoeming?
 • Wat is uw agenda voor de onderneming/ Waar gaat u zich op richten?
 • Wat houdt Pensioen123 in?

Het besturen van een organisatie en communicatie

 • Wat zijn de grootste interne uitdagingen voor de onderneming?
 • Welk bestuursmodel heeft het pensioenfonds?
 • Hoe evalueert het bestuur haar functioneren?

Relevante wet- en regelgeving

 • Welke eisen stelt de Pensioenwet bij uitbesteding van werkzaamheden?

Pensioenregelingen en pensioensoorten

 • Wat is het verschil tussen een DB/DC/CDC-regeling?
 • Welke regeling(en) voert uw fonds uit?
 • Welke risico’s zijn er bij een DB-regeling? Welke risico’s zijn er bij een DC-regeling?

Financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering

 • Wat zijn de belangrijkste karakteristieken van het beleggingsbeleid van uw fonds?
 • Hoe beheers je het renterisico?
 • Hoe werkt een daling in de rente door op de verplichtingen? En hoe werkt een daling van de rente door in de beleggingen?
 • Welke verschillen ziet u tussen eigen beheer en herverzekerd?

DNB heeft de Guidance normenkader beleggingskennis gepubliceerd. Daarin staan de criteria waaraan kandidaten minimaal moeten voldoen en er zijn vragen geformuleerd. Er wordt onderscheid gemaakt in drie hoofdprofielen op het gebied van beleggen in de vorm van een algemeen, een specifiek en een expert profiel.

Administratieve organisatie (AO) en interne controle (IC)

 • Wat zijn kenmerken van AO/IC en waar resulteert een goede opzet in?
 • Wat is vastgelegd in de ABTN?
 • Geeft de ABTN naar uw mening de financiële opzet duidelijk weer?

Uitbesteding

 • Welke criteria zou u hanteren bij de selectie van een vermogensbeheerder?
 • Hoe beheerst het fonds de risico’s van uitbesteding?
 • Hoe beheerst het fonds de kosten van uitbesteding? Hoe bepaalt het fonds welk kostenniveau aanvaardbaar is?

Het collectief waar de kandidaat deel van gaat uitmaken

 • Wat is uw toegevoegde waarde voor het collectief?
 • Wat is de kracht van het collectief?
 • Op welke gebieden moet het collectief nog worden aangevuld?
 • Bij welke aanvullende competenties en achtergrond/ ervaring zou het collectief gebaat zijn?

Competenties

 • Kunt u een recente situatie schetsen waarin u kritisch en vasthoudend was?
 • Hoe oefent u invloed uit in een collectief? Kunt u hiervan een voorbeeld geven?
 • Hoe gaat u om met conflicterende belangen?
 • Wat zijn uw valkuilen?
 • Hoe zorgt u als voorzitter ervoor dat alle leden een actieve bijdrage aan de vergaderingen leveren? Kunt u hiervan een voorbeeld geven?
 • Kunt u aangeven hoe u uw verschillende functies met elkaar combineert?
 • Kunt u in het geval de omstandigheden hierom vragen extra tijd voor deze functie vrijmaken? Op welke functie gaat u dan minderen?

Betrouwbaarheid

 • Uit ons onderzoek blijkt dat u een bepaald antecedent niet heeft gemeld op het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek. Waarom niet?
 • Wat is er precies gebeurd ten tijde van het gemelde antecedent?
 • Welke lessen trekt u hieruit?