Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bewaarder van een beleggingstelling

Factsheet

De bewaarder is belast met de bewaring van de activa van een beleggingsinstelling en het uitvoeren van een reeks toezichthoudende taken ten behoeve van de beleggers. De bewaarder moet worden onderscheiden van de bewaarder van een icbe.

Gepubliceerd: 20 augustus 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

Taken van de bewaarder

De belangrijkste taak van de bewaarder is het bewaren van de activa van een beleggingsinstelling. Activa kunnen worden onderscheiden in enerzijds financiële instrumenten die in bewaarneming kunnen worden genomen en anderzijds overige activa waarvoor een register moet worden bijgehouden.

Verder heeft de bewaarder een aantal controlerende taken. Zo dient de bewaarder ervoor te zorgen dat bij de toe- en uittreding van deelnemers, de verkoop, uitgifte, inkoop, terugbetaling en intrekking van rechten van deelneming of aandelen in de beleggingsinstelling in overeenstemming is met de Wft en het reglement of de statuten van de beleggingsinstelling, en dat de opbrengsten van de beleggingsinstelling, zoals rente of dividend, in overeenstemming met de wetgeving en met het reglement of de statuten van de beleggingsinstelling worden aangewend.
De bewaarder dient verder de kasstromen van de beleggingsinstelling te controleren.

Wie kan bewaarder zijn?

  1. een vergunning houdende kredietinstelling met zetel in een lidstaat
  2. een vergunning houdende beleggingsonderneming met zetel in een lidstaat
  3. een onder de ICBE-richtlijn toegelaten bewaarder.

Voor bepaalde beleggingsinstellingen is het ook mogelijk om een zogenaamde alternatieve bewaarder aan te stellen. Beleggingsinstellingen die daarvoor mogelijk in aanmerking komen zijn bewaarders van vastgoedfondsen of private equity fondsen. Een alternatieve bewaarder dient aan een aantal eisen te voldoen, waaronder de eis dat hij de taken van bewaarder verricht in het kader van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening.

Ten aanzien van de vergunning houdende kredietinstelling of beleggingsonderneming in een andere lidstaat is van belang dat, naast notificatie bij DNB voor het kunnen verrichten van bewaarderstaken, ook een beoordeling door AFM van de adequaatheid van de bewaarder dient plaats te vinden alvorens zij als bewaarder kunnen optreden.

Zie voor nadere informatie over de bewaarder de uitvoerige informatie op de website van de AFM.

Ontdek gerelateerde artikelen