Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wat is integraal risicomanagement (IRM) en waar kijkt DNB hierbij naar?

Q&A

Vraag:

Wat is integraal risicomanagement (IRM) en waar kijkt DNB hierbij naar?

Gepubliceerd: 10 oktober 2011

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Integraal Risicomanagement (IRM) is het interactieve proces van:

 1. het opstellen van de strategie en hieraan gekoppeld het risicoprofiel en de risicobereidheid,
 2. het identificeren van risico’s,
 3. het opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing, tot
 4. de uitvoering, monitoring en terugkoppeling over risico’s en beheersmaatregelen.

Dit proces wordt continu doorlopen, zodat:

 • op het gebied van risicomanagement een zelflerende en zelfsturende organisatie bestaat,
 • die zich bewust is van de impact van de verschillende risico’s en de onderlinge samenhang, alsook
 • van de opties voor beheersing en de verschillende consequenties hiervan.

Integraal benadrukt dat het gaat om het management van alle verschillende risicogebieden in onderlinge samenhang.

Bij de beoordeling van het IRM van pensioenfondsen kijkt DNB naar drie onderwerpen:

 1. Risicocultuur/governance
 2. Risicostrategie en -beleid
 3. Risicomanagementprocessen

Voor elk onderwerp zijn een aantal hoofdvragen geïdentificeerd. Per hoofdvraag zijn subindicatoren/-vragen opgenomen die invulling geven aan het onderwerp. Deze ‘subs’ zijn niet uitputtend maar voorbeeldstellend/richtinggevend. Hierbij treft u de lijst met relevante vragen aan die DNB in het uitvoerende toezicht toepast. U kunt deze vragen gebruiken om te beoordelen in hoeverre de desbetreffende aandachtspunten op uw fonds van toepassing zijn. Op deze manier kunnen de vragen u hulp bieden bij het signaleren van eventuele tekortkomingen en het doorvoeren van verbeteringen binnen uw fonds.

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Referentiekader IRM

In de bijlage is bovenstaand referentiekader opgenomen als excel file. In deze bijlage worden de vragen gecombineerd met volwassenheidsniveau. In deze bijlage is een aantal voorbeelduitwerkingen van de invulling van volwassenheidsniveau gegeven. Door dit referentiekader in te vullen voor uw fonds kunt u een eerste inzicht te krijgen in het huidige niveau van IRM. Een goed IRM is geformaliseerd, gestructureerd en heeft een bewezen werking. Idealiter wordt dit periodiek geëvalueerd zodat een steeds hoger niveau van beheersing ontstaat.

Wat is het wettelijk kader voor IRM?

In de Nederlandse wet is integraal risicomanagement in het bijzonder verankerd in de artikelen 33 (danwel artikel 42 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling) (waarborging goed bestuur) en 143 Pensioenwet (danwel artikel 138 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling) (beheerste en integere bedrijfsvoering).

 • Nadere regels met betrekking tot beheerste en integere bedrijfsvoering zijn opgenomen in artikel 18 tot en met 22 Besluit FTK. Deze hebben betrekking op het beheersen van bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico´s, integriteit en soliditeit van het pensioenfonds en de verplichting om een continuïteitsanalyse uit te voeren.

Beheersing ziet ook op uitbesteding (artikel 34 Pensioenwet danwel artikel 43 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling):

Nadere regels met betrekking tot uitbesteding zijn opgenomen in artikel 12 tot en met 14 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Besluit uitvoering Pw en Wvb).

Ontdek gerelateerde artikelen