Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Procedure internationale individuele waardeoverdracht naar non EU/EER instelling

Q&A

Gepubliceerd: 17 januari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Kan een gewezen deelnemer de waarde van zijn opgebouwde pensioenaanspraken overdragen naar een pensioeninstelling buiten de EU / EER?

Antwoord:

Ja, dat kan. Een gewezen deelnemer van een Nederlandse pensioenuitvoerder die de waarde van zijn opgebouwde pensioenaanspraken wil laten overdragen aan een pensioeninstelling buiten de EU / EER, kan daarvoor op grond van artikel 87 Pensioenwet (Pw) een verzoek indienen bij de Nederlandse pensioenuitvoerder. De Nederlandse pensioenuitvoerder moet dan onderstaande procedure volgen.

Waardeoverdracht aan een buitenlandse instelling kan alleen als de pensioenuitvoerder aan De Nederlandsche Bank (DNB) aantoont dat wordt voldaan aan de eisen van de Pw. De Nederlandse pensioenuitvoerder moet volgens artikel 87 Pw ten genoegen van DNB het volgende aantonen:

 1. Er wordt voldaan aan de in art. 71, lid 1 Pw genoemde voorwaarden. Dat houdt het volgende in:
  •  Er is sprake van een individuele beëindiging van de dienstbetrekking of deelneming.
  •  Met de waardeoverdracht kan de gewezen deelnemer pensioenaanspraken verwerven bij de ontvangende pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever.
  •  De partner stemt in met de overdracht van de waarde van de aanspraak op partnerpensioen.
 2. Het overdragende pensioenfonds heeft een beleidsdekkingsgraad van ten minste 100% of bij de overdragende verzekeraar is geen sprake van een noodregeling of faillissement.
 3. De buitenlandse instelling is in het land van vestiging onderworpen aan een vorm van overheidstoezicht.
 4. De vermogens van de buitenlandse instelling en de nieuwe werkgever zijn juridisch gescheiden door het bestaan van een aparte juridische entiteit van de instelling, door een speciale preferentieregeling ten gunste van de pensioengerechtigden of anderszins.
 5. De mogelijkheden tot afkoop van de overgedragen pensioenaanspraken zijn na de waardeoverdracht niet ruimer dan op basis van de Pensioenwet.

DNB verzoekt de Nederlandse pensioenuitvoerder bij de melding bij DNB ook de naam van de Nederlandse werkgever en de namen van de buitenlandse werkgever en de buitenlandse pensioenuitvoerder te verstrekken. De Nederlandse pensioenuitvoerder moet ook het pensioenreglement van de buitenlandse pensioeninstelling verstrekken.

De Nederlandse pensioenuitvoerder is primair verantwoordelijk voor de beoordeling of is voldaan aan alle voorwaarden voor een internationale waardeoverdracht. DNB toetst dit slechts marginaal en legt hierover een verklaring af.