Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Informatieverstrekking variabel pensioen op basis van de rekenmethodieken voor weergave van ouderdomspensioen in scenario’s

Factsheet

Pensioenuitvoerders van een premie- of een kapitaalovereenkomst moeten met ingang van 1 januari 2019 deelnemers informeren over de hoogte van een variabel pensioen en de daaraan verbonden risico’s op basis van de rekenmethodieken voor weergave van ouderdomspensioen in scenario’s in de Regeling Pensioenwet en Wet (PW) verplichte beroepspensioenregeling (Wvb). DNB publiceert vanaf 1 januari 2019 niet meer de scenario’s die gebruikt mochten werden op grond van de tijdelijke regeling informatieverstrekking variabel pensioen.

Gepubliceerd: 29 januari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Toelichting

De tijdelijke regeling informatieverstrekking (artikel 54 Besluit uitvoering Pw en Wvb) hing samen met de Wet verbeterde premieregeling en gold vanaf 1 september 2016. In artikel 54 Besluit uitvoering Pw en Wvb was geregeld dat pensioenuitvoerders tijdelijk nog geen gebruik hoefde te maken van de rekenmethodieken in de Regeling PW en Wvb voor het verstrekken van informatie op grond van artikel 44a en 63b Pensioenwet (Pw) dan wel de artikelen 55a en 75b van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb):

  • Bij de keuze voor een vastgestelde of variabele uitkering vlak voor de pensioendatum (artikel 63b, lid 1 van de PW en artikel 75b, lid 1 van de Wvb).
  • Bij de keuze om toe te treden tot een toedelingskring als bedoeld in artikel 63b, lid 5 van de PW en artikel 75b, lid 5 van de Wvb).
  • Bij een offerte die een betrokkene bij een andere pensioenuitvoerder kan vragen op grond van artikel 44a van de PW en artikel 55a van de Wvb.

Deze tijdelijke regeling zou gelden totdat de rekenmethodieken voor weergave van ouderdomspensioen in scenario’s in de Regeling PW en Wvb voor de genoemde wetsartikelen van toepassing zouden zijn. Bij Besluit van 6 september 2018 is geregeld dat die rekenmethodieken met ingang van 1 januari 2019 van toepassing zijn voor de hiervoor genoemde informatieverstrekking.

Voor vragen over de wijze van communiceren aan de deelnemer of gewezen deelnemer in de hiervoor genoemde gevallen, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Financiële Markten: www.afm.nl

Risicohouding

Voor de vaststelling van de risicohouding van een pensioenuitvoerder voor premieovereenkomsten, premieregelingen en variabele uitkeringen, gold al dat de rekenmethodieken voor weergave van ouderdomspensioen in scenario’s vanaf 1 juli 2018 van toepassing zijn. Zie hiervoor de Factsheet Rekenmethodieken voor weergave van ouderdomspensioen in scenario’s. Het overgangsrecht waarbij tot 1 januari 2019 voor de risicohouding ook nog gebruik gemaakt mocht worden van de rendementen tijdelijke regeling informatieverstrekking variabel pensioen is vanaf die datum komen te vervallen.

Ontdek gerelateerde artikelen