Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Berekening portefeuillerendement herstelplannen en kostendekkende premie

Q&A

Vraag:

Hoe wordt het portefeuillerendement berekend voor herstelplannen en voor de kostendekkende premie op basis van verwacht rendement?

Gepubliceerd: 26 oktober 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Voor het vaststellen van het maximale verwachte portefeuillerendement bij een gedempte kostendekkende premie met verwacht rendement en in herstelplannen wordt gebruik gemaakt van een netto meetkundig rendement op de strategische beleggingsportefeuille zoals bedoeld in artikel 23a, lid 6 van het Besluit ftk. In deze Q&A wordt een toelichting gegeven op de berekening van dit (maximale) portefeuillerendement. Fondsen dienen te onderbouwen welke keuzes er zijn gemaakt ten aanzien van de gebruikte parameters bij de berekeningen van het verwachte strategische portefeuillerendement.

Vastrentende waarden met kredietrisico

Het netto meetkundig rendement op risicovrije vastrentende waarden wordt afgeleid van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur met een kostenafslag van 15 basispunten. Het verwachte netto rendement op vastrentende waarden met kredietrisico is een combinatie van het netto rendement op risicovrije vastrentende waarden en het netto rendement op aandelen.

Om het portefeuillerendement te berekenen wordt het portefeuillegewicht van de vastrentende waarden met kredietrisico verdeeld over risicovrije vastrentende waarden en beursgenoteerde aandelen op basis van de ratingtabel in artikel 23a Besluit ftk. De portefeuillegewichten na deze mapping vormen de basis voor de portefeuillerendementsberekening.

Ratingtabel artikel 23a Besluit ftk

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Rating

Gewicht vastrentende waarden

Gewicht aandelen

AAA

100%

0%

AA

90%

10%

A

85%

15%

BBB

80%

20%

High Yield

40%

60%

Rendement op vastrentende waarden

Doordat het rendement op risicovrije vastrentende waarden afhangt van de rentetermijnstructuur is er geen sprake van één vast maximaal verwacht portefeuillerendement, maar van een portefeuillerendement dat afhangt van de looptijd / periode.

Voor het herstelplan wordt voor elk prognosejaar het portefeuillerendement berekend. Hierbij is het rendement op risicovrije vastrentende waarden voor de prognosejaren gelijk aan de 1-jaars rentes die volgen uit de forwardsystematiek, toegepast op de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur behorend bij de startdatum van de prognose.

Voor het bepalen van de maximale rendementscurve ten behoeve van de gedempte kostendekkende premie wordt per looptijd een verwacht meetkundig portefeuillerendement bepaald. Hierbij is het rendement op risicovrije vastrentende waarden per looptijd gelijk aan de bij die looptijd behorende zero rente uit de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Als alternatief hiervoor kan net als bij het herstelplan ook gewerkt worden met de geïmpliceerde 1-jaars forward rentes en zodoende voor elk jaar een 1-jaars portefeuillerendement worden berekend. Deze 1-jaars rendementen moeten vervolgens weer worden omgerekend naar verwachte meetkundig rendementen per looptijd.

Meetkundig portefeuillerendement

Het maximale verwacht netto meetkundig portefeuillerendement op basis van de parameters in artikel 23a van Besluit ftk kan worden bepaald aan de hand van de volgende stappen:

  1. Omrekenen bruto meetkundig rendement per beleggingscategorie naar netto meetkundig rendement per beleggingscategorie door het in mindering brengen van de uniforme kostenafslag;
  2. Omrekenen netto meetkundig rendement per beleggingscategorie naar netto rekenkundig rendement per beleggingscategorie op basis van de volatiliteit van de beleggingscategorie k:
    Rekenkundig gemiddelde rendement k = meetkundig gemiddeld rendement k + ½σ²;
  3. Omrekenen netto rekenkundig rendement per beleggingscategorie naar netto rekenkundig portefeuillerendement:
    Het rekenkundige gemiddelde rendement op portefeuilleniveau is op basis van de strategische beleggingsmix de gewogen som van de rekenkundige gemiddelde rendementen per beleggingscategorie;
  4. Omrekenen netto rekenkundig portefeuillerendement naar netto meetkundig portefeuillerendement:  Om het rekenkundige gemiddelde op portefeuilleniveau uit te drukken in het meetkundige gemiddelde op portefeuille niveau zijn niet alleen de volatiliteiten van de onderliggende categorieën van belang, maar ook de diversificatievoordelen op portefeuille niveau. Voor het vaststellen van de diversificatievoordelen wordt gebruik gemaakt van de correlatiematrix zoals vermeld in artikel 23a lid 6 Besluit ftk.
Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Voorbeeld berekening maximale portefeuillerendement:

Beleggingsportefeuille voor mapping vastrentende waarden:

Vastrentende waarden AAA

32%

Vastrentende waarden AA

20%

Beursgenoteerde aandelen

38%

Niet-beursgenoteerde aandelen

10%

De vastrentende waarden met AA rating worden voor 90% meegenomen als vastrentende waarde (risicovrij) en voor 10% als beursgenoteerde aandelen.

Beleggingsportefeuille na mapping:

Vastrentende waarden (risicovrij)

32% + 20% * 90% = 50%

Beursgenoteerde aandelen

38% + 20% * 10% = 40%

Niet-beursgenoteerde aandelen

10%

Stap 1 en 2:

Stel dat de risicovrije rente voor de betreffende looptijd t gelijk is aan 2%. Dan volgt als verwacht rekenkundig rendement per beleggingscategorie:

 

Bruto meetkundig rendement (art 23a)

Kosten (art 23a)

Netto meetkundig rendement (stap 1)

σ
(art 23a)

Netto rekenkundig rendement (stap 2)

Vastrentende waarden (risicovrij)

2,00%

0,15%

1,85%

8%

2,17%

Beursgenoteerde aandelen

7,00%

0,25%

6,75%

20%

8,75%

Niet-beursgenoteerde aandelen

7,50%

0,25%

7,25%

25%

10,38%

Waarbij netto rekenkundig rendement = netto meetkundig rendement + ½σ²

Stap 3:

Netto rekenkundig portefeuillerendement = 50% * 2,17% + 40% x 8,75% + 10% x 10,38% = 5,62%

Stap 4:

 

Correlaties

 

Vastrentende waarden

1,00

0,00

0,00

Beursgenoteerde aandelen

0,00

1,00

0,75

Niet-beursgenoteerde aandelen

0,00

0,75

1,00

Volatiliteit portefeuille:

Formule Volatiliteit portefeuille

Netto meetkundig portefeuillerendement voor periode t = 5,62% - ½ * 10,78%² = 5,04%.
(d.w.z. de disconteringsvoet in de premie voor een kasstroom in jaar t).

Merk op dat bij de berekening van de jaarlijkse verwachte portefeuillerendementen bij herstelplannen in bovenstaande berekeningswijze voor de looptijd per prognosejaar geldt dat t=1.

Ontdek gerelateerde artikelen