Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

SBA NFR Integriteit: Vragenlijst integriteitstoezicht 2021 verzekeraars

DNB doet jaarlijks onderzoek bij financiële instellingen naar hun inherente integriteitsrisico’s (o.a. risico’s van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie) en de beheersmaatregelen die zijn getroffen voor die risico’s. Dat onderzoek is gebaseerd op onder meer internationale richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF), de Europese anti-witwasrichtlijn en Europese financiële toezichthouders (EBA, EIOPA en ESMA). In het kader van dit onderzoek vragen we uw instelling ook dit jaar een vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst integriteitsrisico’s maakt deel uit van de SBA NFR 2021 zoals is gecommuniceerd in de Nieuwsbrief verzekeren december 2020. De SBA NFR bestaat uit drie onderdelen (zie tabel hieronder). De vragenlijst integriteitsrisico’s is het 3e deel van de SBA: SBA NFR Integriteit. Voor het 1e en 2e deel van de SBA NFR ontvangt uw organisatie separaat bericht van DNB.

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.
Uitvraag Risicogebieden Scope
1. SBA NFR Algemeen

B&S/ORM/GGCRM/BFR
Een uitvraag over:

  • Bedrijfsmodel en Strategie (B&S)
  • Operationele risico's (ORM)
  • Governance, Gedrag, Cultuur en Risicomanagement (GGCRM)
  • Beheersing van financiële risico’s (BFR)

Alle Verzekeringsgroepen
De Groep beantwoordt de vragen voor de Groep als geheel; Vergunninghoudende instellingen die onder een Groep vallen, ontvangen geen separate uitvraag.

Alle Instellingen die niet onder een Groep vallen

2. SBA-IB Informatiebeveiliging (IB)
Een verdiepende uitvraag binnen het risicogebied ORM
3. SBA NFR Integriteit

Integriteit
Een uitvraag vanuit integriteitstoezicht, gericht op een schone en integere financiële sector, door de aanpak van financieel-economische criminaliteit.

 

Alle Instellingen
d.w.z. alle vergunninghoudende instellingen die onderdeel zijn van een Groep ontvangen een uitvraag (de Groep zelf ontvangt geen uitvraag) én alle vergunninghoudende instellingen die geen onderdeel zijn van een Groep ontvangen een uitvraag

 

Voor de soliditeit van een financiële instelling is het belangrijk dat, naast een gezonde financiële positie, er sprake is van een beheerste en integere bedrijfsvoering die risico’s doeltreffend identificeert en mitigeert. De SBA NFR Uitvragen zijn bedoeld om hierover data te verzamelen. In combinatie met reeds bij DNB beschikbare informatie kan DNB op basis van deze data per instelling een risicoprofiel opstellen, dat mede als basis dient voor de toezichtaanpak.

Data gedreven toezicht

De toezichtaanpak van DNB is vanaf 2021 gebaseerd op een meer data gedreven toezichtmethodologie. Voor het integriteitstoezicht betekent dit dat DNB mede op basis van de risicoprofielen risicogebaseerd toezicht kan houden op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), op de Sanctieregelgeving en op de bepalingen over de integere bedrijfsvoering in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Risicogebaseerd betekent dat wij de intensiteit van ons toezicht kunnen differentiëren en ons kunnen concentreren op situaties waarin sprake is van verhoogde integriteitsrisico’s. Deze aanpak komt de effectiviteit van ons toezicht ten goede. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website.

Invullen vragenlijst

Voor deze uitvraag maakt DNB gebruik van de online-applicatie Epsilon van de Europese Centrale Bank (ECB). Deze vragenlijst bestaat uit 2 delen:

Na het invullen en (online) insturen van deel A van de vragenlijst heeft u de mogelijkheid om een print-/pdf-versie te maken van de ingevulde vragenlijst die kan worden voorgelegd aan het bestuur/de directie van uw verzekeraar. Na goedkeuring van de antwoorden door het bestuur/de directie wordt u gevraagd om nogmaals in te loggen op het tweede deel van de vragenlijst (deel B: separate bestuurdersverklaring) en deze (online) in te sturen.

Om te kunnen inloggen op beide delen van de vragenlijst dient u gebruik te maken van de inlogcode zoals vermeld in de kennisgevings-email die uw verzekeraar heeft ontvangen van DNB. Met deze inlogcode kunnen maximaal 3 personen binnen uw organisatie tegelijkertijd in hetzelfde online-vragenformulier werken (let er hierbij wel op dat antwoorden van anderen niet onbedoeld worden overschreven).

Datakwaliteit en Tijdigheid

Gezien het doel van de SBA Uitvragen verzoekt DNB u nadrukkelijk aandacht te hebben voor datakwaliteit en de tijdigheid bij de aanlevering van uw gegevens.

Wij verzoeken u de vragenlijst uiterlijk 17 juni 2021 online in te sturen.

Dit informatieverzoek is gebaseerd op artikel 1:74 van de Wft in combinatie met artikel 5:16 en 5:20 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Heeft u vragen of is iets niet duidelijk dan kunt u uw vraag sturen naar: IRAP@dnb.nl