Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verzekeringssector staat voor fundamentele keuzes

Nieuws

Gepubliceerd: 13 december 2016

Zonreflectie gebouw

Verzekeraars zullen de komende jaren een extra inspanning moeten leveren om in te spelen op de grote veranderingen in hun markt. Tegen de achtergrond van de lage rente-omgeving, dalende premievolumes, technologische ontwikkelingen en grote concurrentie in een markt die op onderdelen verzadigd is, zijn fundamentele keuzes nodig om een blijvend dienstbare en financieel solide verzekeringssector te waarborgen. Dat stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in het vandaag verschenen rapport ‘Visie op de toekomst van de Nederlandse verzekeringssector’.

In het rapport analyseert DNB de impact van verschillende ontwikkelingen in de verzekeringssector in de komende vijf tot tien jaar. Er is gekeken naar technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen, naar veranderend klantgedrag en naar veranderingen in wet- en regelgeving.

DNB stelt vast dat Nederlandse verzekeraars inmiddels aan de slag zijn gegaan met het werken aan toekomstbestendige bedrijfsmodellen. De ontwikkelingen in de markt zijn echter van dien aard dat ze dringend vragen om een verdere en versnelde versterking van hun vermogen om adequaat aan de uitdagingen het hoofd te bieden.

Verzekeraars staan daarbij voor strategische keuzes op het gebied van kostenbesparing, innovatie, specialisatie, internationalisatie en horizontale dan wel verticale integratie. In de huidige lage rente omgeving geldt dat in het bijzonder voor levensverzekeraars met langlopende verplichtingen. Maar ook schadeverzekeraars dienen zich te herbezinnen op hun bedrijfsmodel, tegen de achtergrond van een grote concurrentie in deze markt en winstmarges die onder druk staan. Wat een passende oplossing is, verschilt per verzekeraar. Partijen die niet in staat zijn om zich aan te passen aan de veranderende omgeving zullen op zoek moeten naar alternatieven: consolidatie of de afbouw van activiteiten.

In haar beleidsaanbevelingen signaleert DNB ook kansen voor verzekeraars die succesvol weten in te spelen op de mogelijkheden van technologische innovatie en veranderende klantbehoeften. Voorbeelden hiervan zijn de opkomst van big data analyses, de deeleconomie, de impact van klimaatverandering en cyberrisk, en de verdergaande digitalisering en automatisering.

Daarnaast zijn er mogelijkheden op het gebied van bredere dienstverlening buiten traditionele verzekeringsactiviteiten, bijvoorbeeld op het gebied van pensioen. Verder stimuleert DNB sommige verzekeraars internationale activiteiten te ontplooien ten einde te diversifiëren en schaal te creëren. Al deze kansen zijn echter niet eenvoudig te realiseren en vergen naast een goede beheersing van de risico’s ook weloverwogen strategische keuzes.

De veranderingen in de markt vragen ook van de toezichthouders en beleidsmakers extra aandacht. Intensiever toezicht kan daarbij nodig zijn zodra bedrijfsmodellen onhoudbaar dreigen te worden, waarbij toezichthouders ook moeten kunnen beschikken over adequate interventiemogelijkheden voor herstel en resolutie. Omwille van een gelijk speelveld is het wenselijk dat dit ook in Europees verband wordt geregeld. Daarnaast is er een rol weggelegd voor beleidsmakers en toezichthouders om barrières voor innovatie en internationalisatie zoveel mogelijk weg te nemen.

Einde Persbericht

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 06-524 96 961), en Martijn Pols (tel. 020-5242272, 06-524 96 432).

DNB-rapport Visie op de toekomst van de verzekringssector, 13 december 2016

1,5MB PDF
Download DNB-rapport Visie op de toekomst van de verzekringssector, 13 december 2016

Ontdek gerelateerde artikelen