Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Publicatie MVO-visie 2020

Nieuws

Vanuit welke kerntaken kunnen we de meeste impact hebben op onze duurzaamheids- en inclusiviteitsdoelstellingen? En welke acties ondernemen we in 2020 om onze MVO-doelstellingen voor 2025 te realiseren? We vroegen onze externe en interne stakeholders mee te denken, en actualiseerden onze MVO-visie 2019-2025 mede op basis van hun inbreng.

Gepubliceerd: 11 februari 2020

Mevrouw betaald de rekening via een pinautomaat.

Voorjaar 2019 is onze MVO-visie gelanceerd, met daarin doelen voor twee maatschappelijke thema’s: duurzaamheid en een inclusief financieel en economisch systeem. Onze interne en externe stakeholders is nu de vraag voorgelegd via welke taken DNB hierop in 2020 de meeste impact kan hebben.

Bij het thema duurzaamheid zien zij vooral mogelijkheden vanuit de kerntaken toezicht, onderzoek en advies, financiële stabiliteit, en reservebeheer. Voor een inclusief financieel en economisch systeem verwachten ze impact vanuit de kerntaken toezicht, financiële stabiliteit, betalingsverkeer en onderzoek en advies.

Acties in 2020 op het gebied van duurzaamheid

De visie van de stakeholders sluit goed aan bij onze ambities op beide thema’s en op de maatschappelijke ontwikkelingen die we zien. Zo verkennen we dit jaar vanuit toezicht hoe we de beheersing van klimaatrisico’s kunnen integreren in markttoetredings- en toetsingsvereisten en in hoeverre gedrag en cultuur binnen financiële instellingen van invloed zijn op duurzame financieringsbeslissingen. Daarnaast verbreden we de werkwijze voor klimaatrisico’s naar andere duurzaamheidsrisico’s, zoals afnemende biodiversiteit. Ook gaan we verder met het verankeren van klimaatrisico’s in ons toezicht op banken, verzekeraars en pensioenfondsen.

Op Europees niveau brengen we dit jaar samen met de Europese Centrale Bank (ECB) de CO2-uitstoot van de financiële marktinfrastructuur in kaart, en de mogelijkheden om de uitstoot te verlagen. Daarnaast denken we mee over de rol van klimaatoverwegingen in de evaluatie en eventuele herziening van de monetaire beleidsstrategie van de ECB. We schrijven samen met het IMF een statistisch paper over het meetbaar maken van duurzame financiering, dat de basis zal vormen voor de verdere ontwikkeling van internationaal vergelijkbare officiële statistieken over duurzaamheid in de financiële sector. En we doen onderzoek naar de rol van duurzame financiële producten in de transitie naar een klimaatneutrale economie. Intussen integreren we duurzaamheidsaspecten verder in ons eigen reservebeheer.

Acties in 2020 op het gebied van inclusiviteit

We blijven ons inspannen voor een inclusief economisch en financieel systeem, waarin financiële diensten goed toegankelijk zijn en de continuïteit van kritische financiële functies gewaarborgd is. In 2020 voeren we verdiepende analyses uit van de arbeidsmarkt, woningmarkt, kredietverlening en het betalingsverkeer. Daarbij kijken we nadrukkelijk of deze markten voldoende toegankelijk zijn. De uitkomsten van deze analyses vormen de basis voor beleidsadviezen.

Vanuit onze adviesrol zijn we daarnaast betrokken bij de verdere uitwerking van het Pensioenakkoord om de toekomstbestendigheid van het pensioenstelsel te borgen.

Via het door DNB voorgezeten Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) onderzoeken we de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het retailbetalingsverkeer voor consumenten en MKB-ondernemers, om kwetsbare groepen en knelpunten in het betalingsverkeer in kaart te brengen.

Het is de eerste keer dat we onze MVO-visie actualiseren. Vanaf nu doen we dit jaarlijks, en in ons jaarverslag verantwoorden we steeds hoe we de voorgenomen jaaracties hebben uitgevoerd. Bekijk hieronder onze doelstellingen en alle geplande acties voor dit jaar.

MVO Visie DNB 2020

197KB PDF
Download MVO Visie DNB 2020

Ontdek gerelateerde artikelen