Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Minister stuurt rapport Evaluatiecommissie Conservatrix naar Tweede Kamer

Nieuws

Gepubliceerd: 14 december 2021

Het gebouw Toorop aan de voorkant

De minister van Financiën heeft vanmiddag het rapport van de Evaluatiecommissie Conservatrix naar de Tweede Kamer gestuurd. De Commissie werd ingesteld in opdracht van de minister van Financiën en de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB) na het faillissement eind vorig jaar van verzekeraar Conservatrix.

De Commissie bestond uit Roelof Konterman en Pauline van der Meer Mohr en deed onafhankelijk onderzoek naar het handelen van DNB en het ministerie van Financiën in de jaren die vooraf gingen aan het faillissement van Conservatrix. De raad van commissarissen en de directie van DNB zijn de Commissie zeer erkentelijk voor de grondige en uitgebreide evaluatie.

Het faillissement van Conservatrix was een ingrijpende gebeurtenis, vooral voor de polishouders. In een brief die de minister van Financiën met het rapport heeft meegestuurd aan de Tweede Kamer reageert de raad van commissarissen op hoofdlijnen op de conclusies en aanbevelingen.

Reactie RvC

Na de kredietcrisis heeft DNB met een meerjarig verandertraject ingezet op indringender, kritischer en vasthoudender toezicht. Dit is beschreven in het rapport ‘Van analyse naar actie’ waarvan het sluitstuk de nieuwe toezichtmethodologie Focus! was. Zoals het rapport van de Evaluatiecommissie beschrijft, leidde dit vanaf medio 2013 tot meer eigen analyses en formele maatregelen om Conservatrix te bewegen tot de benodigde verbeteringen. Ook is door de introductie in 2016 van Solvency II DNB beter geëquipeerd om financiële problemen bij instellingen eerder te identificeren en te mitigeren.

De raad van commissarissen herkent de conclusie van de Commissie dat in het toezicht veel belang wordt gehecht aan het juridisch kader. Dat is immers de wettelijke grondslag waarbinnen wordt gewerkt. DNB kan en moet als toezichthouder soms verstrekkende maatregelen treffen die de rechterlijke toets kunnen doorstaan. Het is in het belang van de polishouders dat DNB deze juridische zorgvuldigheid betracht.  Als er een oplossing is met een reële kans van slagen zonder korting van de polishouders is DNB gehouden deze serieus te overwegen.

De Commissie noemt dat met de kennis van nu, de vormgeving van de afspraken met de nieuwe eigenaar gevoelige onvolkomenheden bevat. Te constateren valt dat sommige elementen van de afspraken in de praktijk minder goed hebben uitgepakt. Zo is bijvoorbeeld de nieuwe aandeelhouder de contractuele afspraken niet nagekomen en heeft de Amerikaanse toezichthouder ingegrepen op de herverzekering.

De raad van commissarissen meent dat DNB de signalen die zij ten tijde van de toetsing van de nieuwe aandeelhouder had over de betrouwbaarheid, heeft betrokken in het onderzoek en heeft meegenomen in de uiteindelijke conclusie. De belangrijke lessen die het rapport benoemt voor wat betreft de te betrekken informatie in een betrouwbaarheidsonderzoek zal DNB ter harte nemen.

De aanbevelingen over het handelen van DNB zijn gevarieerd in hun aard en vragen een gebalanceerde uitwerking zodat zij meegenomen kunnen worden in het risicogebaseerde toezicht. DNB gaat hiermee aan de slag en zal de minister van Financiën in februari 2022 informeren hoe zij de aanbevelingen opvolgt.

Evaluatierapport Conservatrix, 14 december 2021

1,1MB PDF
Download Evaluatierapport Conservatrix, 14 december 2021

Ontdek gerelateerde artikelen