Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitkomsten stakeholderonderzoek 2022

Nieuws

Gepubliceerd: 23 september 2022

Handen in één geslagen - Uitkomsten stakeholderonderzoek 2022

Partijen die regelmatig met het pensioen – en verzekeringstoezicht van DNB te maken hebben dichten DNB een stevige reputatie toe en hebben de laatste twee jaar meer verbeteringen in de onderlinge dialoog en communicatie ervaren dan verslechteringen. Toch blijkt er de nodige behoefte aan een nog intensiever en opener contact.

Dit blijkt uit het tweejaarlijkse stakeholderonderzoek dat DNB dit voorjaar heeft gehouden. Aan het onderzoek hebben 388 stakeholders deelgenomen. Het zijn de stakeholders die met ons pensioen- en verzekeringstoezicht te maken hebben, die voor signifcante uitkomsten hebben gezorgd. Met deze  bevindingen gaat DNB aan de slag om haar werkzaamheden nog effectiever en efficiënter uit te voeren.

De respons van andere stakeholders – bijvoorbeeld die betrokken zijn bij het bankentoezicht en de centrale bank-taken –  was geringer, waardoor hier helaas uitsluitend van indicatieve uitkomsten gesproken kan worden. Deze blijven daarom buiten beschouwing.

Algemeen oordeel

De pensioen- en verzekeringsstakeholders dichten DNB een stevige reputatie toe. Beide tekenen voor reputatiescore van meer dan 60. Een score van 60 of meer duidt op een ‘zeer goede’ reputatie. Opvallend is de sprong waarvoor de stakeholders tekenen die met het pensioentoezicht te maken hebben: van 56 in 2020 naar 64 dit jaar. De stakeholders verbonden aan het verzekeringstoezicht zijn goed voor een score van 72, gelijk aan die van twee jaar geleden.

Oordeel over aanpak en communicatie

Als het gaat om vragen hoe DNB communiceert en haar pensioen- en verzekeringsstakeholders tegemoet treedt, overtreft het aandeel respondenten dat de laatste twee jaar een verbetering heeft geconstateerd over een breed front het aantal dat een verslechtering heeft ervaren. Alleen op de stelling ‘DNB is proactief in haar toezicht’ was het aandeel pensioen-stakeholders dat  gedurende de laatste twee jaar een verslechtering heeft waargenomen iets groter dan het aandeel dat van oordeel is dat er sprake is van een verbetering. Voor de verzekerings-stakeholders is dat het geval bij de stelling ‘DNB spreekt met één mond en opereert niet in silo’s. Ook daar overtrof het aandeel dat een verslechtering opmerkte het aandeel dat juist een verbetering waarnam. Bij de overige 14 stellingen over de wijze waarop DNB haar stakeholders tegemoet treedt, was er volgens de pensioen- en verzekeringsstakeholders per saldo sprake van een verbetering ten opzichte van twee jaar geleden.

In het onderzoek uit 2020 werden voor een groot deel dezelfde stellingen voorgelegd, eveneens met de vraag of er gedurende de twee voorafgaande jaren gesproken kan worden van een verbetering dan wel verslechtering.  Dan vallen de volgende zaken op.

  • Aanmerkelijk positiever dan in het vorige onderzoek zijn de betreffende stakeholders te spreken over de stelling ‘DNB heeft oog voor maatwerk in haar toezicht, waardoor het toezicht goed aansluit bij de specifieke kenmerken van mijn organisatie’. Van de stakeholders betrokken op het pensioentoezicht zegt 82% dat DNB daar nu beter of even goed op scoort als twee jaar geleden. Bij het vorige onderzoek was dat 64%. Voor de verzekerings-stakeholders liggen de percentages op respectievelijk 94 en 78.
  • Ten aanzien van de stelling ‘DNB is een professionele organisatie’ is de appreciatie van de pensioenstakeholders vrijwel identiek aan die in het vorige onderzoek. Bij de stakeholders betrokken op het verzekeringstoezicht is sprake van een aanzienlijk positiever oordeel dan in 2020: 92% zegt dat DNB zich de laatste twee jaar op dit punt heeft verbeterd danwel zich even goed heeft gemanifesteerd. In het vorige onderzoek was dat 79%. Verder spreken de pensioen-stakeholders zich nu iets positiever uit over de stelling dat ‘DNB niet formatistisch en afstandelijk opereert’. De verzekerings-stakeholders zijn over deze stelling even goed te spreken als in het vorige onderzoek.
  • Over de mate waarin DNB ‘ruimte biedt voor dialoog en samenwerking‘ zijn beide stakeholderscategorieën nagenoeg even goed gestemd als volgens het onderzoek uit 2020. Datzelfde geldt voor de stelling dat DNB over ‘politiek bestuurlijke sensitiviteit beschikt’. Ook bij de stelling ‘DNB hanteert acceptabele doorlooptijden’ zijn de verschillen in appreciatie die op een hoog niveau ligt gering in vergelijking met het vorige onderzoek.
  • Waar beide stakeholdercategorieën zelfs iets beter te spreken te zijn over ‘de tijdigheid van communicatie’ door DNB vergeleken met het vorige onderzoek, hebben ze nu een minder positief oordeel over de inhoud. Van de pensioen-stakeholders zegt nu 62% dat DNB er beter of even goed in slaagt als twee jaar geleden om ‘in begrijpelijke taal met de sector’ te communiceren. In het vorige onderzoek vond 89% dat. Bij de verzekerings-stakeholders bedragen de vergelijkbare percentages respectievelijk 72 en 89.
  • Eveneens minder positief is het oordeel over het ‘geven van procesinformatie over onderzoeken en/of dataverzoeken’. Bij beide groepen stakeholders zegt driekwart dat DNB dit even goed doet als twee jaar geleden of zelfs beter. In het vorige onderzoek was 90% bij beide dat oordeel toegedaan. Ook zegt nu 20% dat sprake is van een verslechtering. In 2020 kwam dat percentage bij beide groepen niet boven de 5% uit.

Nog meer dialoog

In de antwoorden op de slotvraag ‘wat DNB zou kunnen verbeteren’ wordt vaak gerefereerd wordt aan de behoefte om nog meer gehoord te worden. In bijna 30% van de antwoorden wordt gerept over de wens tot meer dialoog, inlevingsvermogen, betere communicatie  en/of vaker contact.

Ontdek gerelateerde artikelen