Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB brengt eigen beleggingen in lijn met Klimaatakkoord van Parijs

Persbericht

De Nederlandsche Bank belegt 9 miljard euro om een solide financieel rendement te realiseren en een positieve impact te hebben. Om bij te kunnen dragen aan de transitie naar een CO2-neutrale economie, brengt DNB haar beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties in lijn met de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. De CO2-voetafdruk van deze beleggingsportefeuilles moet voor 2030 worden gehalveerd.

Gepubliceerd: 06 december 2023

Een voorbeeld van duurzaam beleggen, een windmolenpark.

Om de opwarming van de aarde te kunnen beperken tot 1,5 graad Celsius ten opzichte van pre-industriële niveaus, heeft de Europese Unie (EU) afspraken gemaakt. Zo moet de EU in 2030 minimaal 55% minder CO₂ uitstoten dan in 1990, en klimaatneutraal zijn in 2050. Deze afspraken vertaalt DNB naar keuzes in haar reservebeheer.

DNB wil met haar eigen beleggingen een positieve bijdrage leveren aan de transitie naar een CO2-neutrale economie. Het doel is om alle beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties voor 2030 in lijn te brengen met de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs, en de CO₂-voetafdruk van deze portefeuilles te halveren ten opzichte van het basisjaar (2019). Vaststelling van dit doel moet bijdragen aan een lagere CO₂-uitstoot in de echte wereld, en niet enkel leiden tot opschoning van de portefeuille. DNB evalueert de effectiviteit van haar aanpak ieder jaar, en analyseert of de reductie in de CO₂-voetafdruk inderdaad wordt gedreven doordat de bedrijven in de portefeuilles minder zijn gaan uitstoten. 

Doel en samenstelling eigen beleggingen

DNB heeft eigen beleggingen om een solide rendement te realiseren ten opzichte van de financieringskosten en bij te dragen aan brede waarde creatie op het gebied van milieu en sociale thema’s. Monetaire transacties en vermogen dat DNB namens derden beheert vallen hier niet onder. Een deel van de eigen beleggingen wordt aangehouden om te kunnen voorzien in een eventuele deviezenbehoefte van de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Om snel aan dit soort verzoeken te kunnen voldoen, is het van belang dat een deel van de beleggingen voldoende liquide is. De eigen beleggingen zijn circa 1,5% van de DNB-balans.

DNB belegt in verschillende activaklassen. Ongeveer de helft van de eigen portefeuilles wordt belegd in obligaties van (lagere) overheden, supranationale organisaties en agentschappen uitgegeven in buitenlandse valuta. Deze portefeuilles worden intern beheerd door een team van portefeuillemanagers. De andere helft wordt belegd in aandelen en bedrijfsobligaties. Deze portefeuilles worden extern beheerd door verschillende fonds- en vermogensbeheerders.

Bij de berekening van de CO2-voetafdruk van de aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuilles wordt gekeken hoeveel de onderliggende bedrijven precies uitstoten en welk aandeel van de bedrijven DNB bezit. Op deze manier kan worden bepaald welk percentage van de CO2-uitstoot wordt gefinancierd. Door gericht te investeren en de dialoog aan te gaan met bedrijven via een voting en engagement manager kan DNB de CO2-voetafdruk van de portefeuilles over tijd verlagen.  

Stappen richting net zero

Om bij te dragen aan de transitie naar een CO2-neutrale economie past DNB drie strategieën toe: investeer, dialoog en vermijd. DNB investeert in bedrijven die minder CO2 uitstoten of dit met concrete plannen nastreven. Ook wordt minimaal 20% van de interne portefeuilles in groene obligaties belegd. Met de uitgifte van groene obligaties halen partijen geld op om te investeren in projecten die bijdragen aan de aanpak van klimaat- en milieuproblemen.

DNB voert de dialoog, zowel indirect met bedrijven als direct met fondsbeheerders. Via een gespecialiseerde voting en engagement manager gaat DNB de dialoog aan met bedrijven waarin zij binnen de aandelenmandaten belegt, en start zij vanaf 2024 met stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast gaat DNB het gesprek aan met haar fondsbeheerders om hen aan te zetten tot uitfasering van aan steenkool gekoppelde activiteiten en betere rapportage op de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs.

DNB vermijdt bedrijven die een groot deel van hun omzet realiseren met fossiele activiteiten en zich niet committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs. Ook vermijdt zij bedrijven die bepaalde normen schenden, zoals de Global Compact principes van de Verenigde Naties, en belegt zij niet in bedrijven die betrokken zijn bij de productie of verhandeling van controversiële wapens of tabak produceren.

Maatschappelijk verantwoord beleggen bij DNB - december 2023

680KB PDF
Download Maatschappelijk verantwoord beleggen bij DNB - december 2023

Ontdek gerelateerde artikelen