Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Overschot op lopende rekening fors lager in 2020

Nieuws

Het overschot op de lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans is in 2020 uitgekomen op EUR 62 miljard, ofwel 7,8% van het bruto binnenlands product (bbp). Het overschot lag nog altijd boven de 6% norm van de Europese Commissie, ondanks de daling van 2 procentpunt ten opzichte van 2019, zie figuur 1. De daling kwam vooral op het conto van een lager saldo van inkomensstromen op directe investeringen met het buitenland. Het handelssaldo over heel 2020 was gelijk aan een jaar eerder.

Gepubliceerd: 22 april 2021

Man koopt fruit en groente bij marktkraam

Inkomenssaldo met buitenland flink lager in 2020

Het inkomenssaldo met het buitenland bedroeg in 2020 EUR -9 miljard (-1,1% van het bbp), EUR 12 miljard lager dan in 2019 (zie figuur 2, primaire inkomens). De daling betrof de inkomens uit directe investeringen. Vooral de winsten uit deelnemingen in het buitenland namen in alle kwartalen flink af tot een totaal voor 2020 van EUR -39 miljard. De winsten die het buitenland realiseerde op deelnemingen in Nederland lagen eveneens het hele jaar lager, maar met een totale afname van EUR 13 miljard krompen deze beduidend minder sterk. Lagere uitkeringen door Nederlandse beleggingsinstellingen boden, met name in het tweede kwartaal, enig tegenwicht.

Ook de inkomensoverdrachten (zogenoemde secundaire inkomens) droegen bij aan de daling van het overschot op de lopende rekening. Zowel bij de overheid (lagere belastingontvangsten op inkomen en vermogen) als daarbuiten (een incidentele inkomensoverdracht in het eerste kwartaal) nam het saldo af.

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Handelssaldo stabiel met onderliggend lagere handelsstromen

De coronacrisis liet zich goed merken in de handelsstromen. De goederen- en dienstenstromen kwamen in 2020 fors lager uit, met dalingen van zowel de in- als uitvoer van rond de 6% (goederen) en 10% (diensten). De jaar-op-jaar daling van de goederenstromen was vooral in het tweede kwartaal sterk, waarna een voorzichtig herstel intrad. De in- en uitvoer van diensten lagen in het eerste kwartaal nog hoger dan een jaar eerder, maar sloegen daarna om in flinke jaar-op-jaar dalingen die zich doorzetten tot en met het vierde kwartaal. Zoals verwacht lieten het voor Nederland belangrijke reisverkeer en de culturele diensten de grootste procentuele dalingen zien, aan beide zijden van de handelsbalans.

Overschot lopende rekening in vierde kwartaal 2020 verder gedaald

In het vierde kwartaal realiseerde Nederland een overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans van EUR 14 miljard (6,7% van het bbp). De daling van EUR 9 miljard ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 was daarmee groter dan in de drie voorgaande kwartalen, waarin het overschot ook al lager uitkwam. Het handelsoverschot nam licht toe door een daling van de goedereninvoer (-4%), die de daling van de uitvoer (-2%) oversteeg. Lagere winstuitkeringen van buitenlandse dochters waren bepalend voor het lage overschot.

Ontdek gerelateerde artikelen