Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Op 1 januari 2022 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een nieuw rapportagemodel ingevoerd voor de macro-economische statistiek: de Macro-Economische Rapportage, kortweg MESRAP. Tijdens de voorlichting voor de meeste financiële sectoren over dit nieuwe rapportagemodel MESRAP in mei/juni 2021, heeft DNB aangekondigd haar handhavingsbeleid voor statistische rapportages rond de invoering van MESRAP te zullen herzien. Als eerste stap in dit proces herziet DNB het beleid om uitstel voor statistische rapportages te geven. Met dit bericht informeren we rapporteurs hierover nader met betrekking tot MESRAP. 

Achtergrond
DNB kan rapporteurs uitstel verlenen, mits het naar het oordeel van DNB aannemelijk is dat een rapporteur een gegronde reden heeft om niet tijdig te rapporteren. DNB herziet het uitstelbeleid omdat het bestaande beleid niet goed meer past bij de huidige statistische rapportages, rapportagevoorschriften en bijbehorende rapportagekanalen. Het nieuwe beleid is overigens ook van toepassing op andere statistische rapportages van DNB zoals de MER (Maand Effecten Rapportage). 

Herzien beleid om uitstel te verlenen
DNB verleent alleen uitstel op incidentele basis. Voordat een eventueel uitstel wordt verleend, beoordeelt DNB of er een gegronde reden is om uitstel te verlenen en of het uitstel niet ten koste gaat van de kwaliteit van de statistiekproductie.  

Het maximaal te verlenen uitstel is gedifferentieerd naar rapportageprofiel en betreft hoogstens enkele werk- of kalenderdagen. Deze duur is afgestemd op het moment waarop statistieken nog tijdig bij de ECB of het CBS aangeleverd kunnen worden of de accurate ontwikkeling van statistieken niet belemmert.  

Als DNB uitstel verleent, dan krijgt u hiervan een bevestiging per e-mail of elektronische notificatie inclusief de bij dit uitstel passende nieuwe deadline voor inzending van de rapportage. U moet dan uiterlijk op deze nieuwe deadline aan uw rapportageverplichting voldoen om niet in gebreke te blijven met betrekking tot uw rapportageverplichtingen jegens DNB.  

Aanvraag van uitstel
Anders dan voorheen voor de meeste sectoren gold, dient u vanaf nu uitstel aan te vragen bij uw relatiebeheerder, bij voorkeur – indien beschikbaar – via hieronder vermeld e-mailadres voor de betreffende profielen/sectoren. Verzoeken om uitstel worden dus niet meer gericht aan de register-mailbox van Statistiek.   

Ook als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Rapportageprofiel 

Groeps e-mailadres 

DNB, DTC, MMF 

monrap@dnb.nl 

IF, IC, PF, IFSB 

fsr-ib@dnb.nl 

FVC, BAL 

spv@dnb.nl 

OFI  

 

  Sectoren S.125.W/S.126 

ofi@dnb.nl 

  Sector S.127  

niet beschikbaar; neem s.v.p. contact op met uw relatiebeheerder 

TURN 

niet beschikbaar; neem s.v.p. contact op met uw relatiebeheerder