Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Innovatie en regelgeving: kansen en obstakels

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 02 augustus 2021

Innovatieve technologie

Innovatie, technologische ontwikkelingen en de opkomst van nieuwe partijen veranderen de financiële sector ingrijpend. Gedreven door onder andere technologie en marktontwikkelingen raakt de waardeketen van financiële producten en diensten steeds meer ontvlochten. Dit roept de vraag op of financiële wet- en regelgeving en toezicht voldoende toegesneden zijn op deze veranderingen.

Het rapport “Innovatie en regelgeving: kansen en obstakels” bevat de belangrijkste bevindingen en vervolgstappen uit een verkennend onderzoek naar obstakels en potentiële verbeteringen in het toezichtrechtelijk kader in relatie tot innovatie. DNB heeft dit initiatief uitgevoerd in samenwerking met brancheorganisaties, individuele financiële instellingen (banken, verzekeraars, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen) en toezichthouders.

U kunt het rapport hieronder downloaden.

Innovatie en regelgeving

De centrale vraag van de verkenning is waar het toezichtrechtelijk kader aan moet voldoen om enerzijds de doelstellingen van financieel toezicht te kunnen blijven waarborgen en anderzijds voldoende ruimte te bieden aan innovatie in de markt. In het rapport vindt u analyses en aanbevelingen over de onderwerpen: de balans tussen entiteit- en activiteitgebaseerde regelgeving, het toezicht op ecosystemen, Europese harmonisatie van het toezichtrechtelijk kader en de toezichtuitvoering, proportionaliteit en efficiëntie van regelgeving en toezicht, en experimenteerruimte voor de markt.

Het belang van Europese harmonisatie

Één van de aanbevelingen uit het rapport is dat het toezichtrechtelijk kader en de toezichtuitvoering in Europa sterker dienen te worden geharmoniseerd, met name daar waar financiële diensten gemakkelijk digitaal grensoverschrijdend worden aangeboden – denk aan (Big)techondernemingen – en er ruimte is voor verschillend beleid van lidstaten. Het ministerie van Financiën heeft in hun FinTech Actieplan aangegeven te willen inzetten op Europese harmonisatie van regelgeving en toezicht op financiële diensten, en middels de periodieke ronde tafel het gesprek hierover aan te gaan met relevante stakeholders. Een andere bevinding uit de verkenning is dat meer samenwerking tussen toezichthouders (met mandaten op het terrein van cyber security, databescherming, mededinging en financieel toezicht) wenselijk is (zie ook het DNB-rapport Veranderend landschap, veranderend toezicht).

Onderzoek naar vernieuwing Maatwerk voor Innovatie

Uit de verkenning kwam naar voren dat instellingen behoefte hebben om de mogelijkheden ten aanzien van experimenteerruimte te verbeteren. DNB zal in samenwerking met de AFM en de markt het in 2016 opgerichte Maatwerk voor Innovatie onder de loep nemen. Maatwerk voor Innovatie richt zich op het bieden van maatwerk aan zowel nieuwkomers als bestaande instellingen, daar waar de toepassing van wetgeving of beleid een onnodige belemmering voor innovatie is. Onder de vlag van het iForum zal worden onderzocht wat mogelijk is om Maatwerk voor Innovatie beter te laten werken binnen het bestaande regelgevende kader. Daartoe zal onderzoek worden gedaan naar vergelijkbare initiatieven, zoals Europese of internationale sandboxes, en wordt bezien of uit andere Europese sandboxes voortkomende succesvolle initiatieven in Nederland op belemmeringen zouden zijn gestuit, zodat we een scherp beeld krijgen welke aanpassingen aan Maatwerk nuttig en nodig kunnen zijn. Op basis van door de markt aangedragen use cases wordt dan bekeken hoe Maatwerk verbeterd kan worden. Indien u interesse heeft aan dit iForum initiatief deel te nemen, neem dan contact met ons op via iforum@dnb.nl.

Rapport Innovatie en regelgeving - Kansen en obstakels

348KB PDF
Download Rapport Innovatie en regelgeving - Kansen en obstakels