Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Sancties tegen Rusland en Belarus (stand 28 juli)

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 28 juli 2022

Containerschip vaart onder weg door

De EU heeft op 21 juli 2022 een zevende sanctiepakket tegen Rusland en Belarus gepubliceerd. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via dit nieuwsbericht een korte toelichting. Dit bericht geeft de sancties weer die van kracht zijn op het moment van verzending.

Ontwikkelingen situatie Oekraïne

De ontwikkelingen rondom de situatie in Oekraïne blijven elkaar in hoog tempo opvolgen. Wij verwachten van instellingen dat zij ervoor zorgen hier van op de hoogte te blijven. Wanneer daar aanleiding toe is zullen wij communiceren over deze ontwikkelingen. DNB vraagt hierbij nadrukkelijk aandacht voor het volgende:

 • Op de website van de Europese Commissie worden regelmatig nieuwe FAQs gedeeld, welke gebruikt kunnen worden als guidance. Deze nadere toelichting kan gebruikt worden bij de interpretatie van de sancties. Wij raden dan ook aan om deze website goed in de gaten te houden.
 • Banken die deposito’s van meer dan € 100.000,- houden voor Russische of Belarussische onderdanen, hebben dit uiterlijk 3 juni jl. bij DNB - in opdracht van het Ministerie van Financiën – moeten melden. Dat volgt uit nieuwe Europese regels. DNB houdt verder geen toezicht op naleving van deze meldplicht. U kunt voor het indienen van de melding gebruikmaken van het Digitaal Loket Rapportages (DLR). Lees in dit artikel meer over deze meldplicht. 

Sancties tegen Rusland

De Europese Raad heeft een zevende pakket sancties aangenomen. Deze zijn op 21 juli 2022 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. Het overeengekomen pakket omvat een reeks maatregelen die bedoeld zijn om de druk op de Russische regering en economie verder op te voeren om de middelen van het Kremlin voor de agressie te beperken.

Het pakket omvat onder meer:

 • Een verbod om goud direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien het uit Rusland afkomstig is en vanuit Rusland naar de Unie of naar een derde land is uitgevoerd na 22 juli 2022.
 • Een meldplicht voor personen en entiteiten op de sanctielijst van de tegoeden of economische middelen die onder de jurisdictie van een lidstaat vallen en toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen.
 • Uitbreiding van personen en entiteiten die op de sanctielijst staan. Dit betreft onder meer zes personen en één entiteit die betrokken zijn bij de rekrutering van Syrische huurlingen om samen met Russische troepen in Oekraïne te vechten.
 • Uitbreiding van de lijst van aan controle onderworpen goederen die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of de ontwikkeling van de Russische defensie- en veiligheidssector.
 • Toevoeging dat alle maatregelen die tot voedselonzekerheid in de wereld zouden kunnen leiden, worden vermeden. Geen van de maatregelen zullen gericht zijn tegen de handel tussen derde landen en Rusland in landbouw- of voedingsproducten, met inbegrip van tarwe en meststoffen.
 • Versterking van de implementatie van de vorige zes sanctiepakketten. Dit betreft onder meer technische correcties en verduidelijking van de wetgeving.

Wat instellingen die onder het toezicht staan van DNB moeten doen

Lees in dit artikel welke verplichtingen u heeft als financiële instelling om de Sanctiewet na te leven en wat u moet doen wanneer u een ‘hit’ heeft. In het kort verwacht DNB het volgende:

 • Controleer of de verordeningen van toepassing zijn (bijvoorbeeld op u, uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien de verordeningen van toepassing zijn, pas de geboden en verboden in de verordeningen direct toe.
 • Als u constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving (zogenaamde ‘hit’), dan dient u dit onverwijld aan DNB te melden. U gebruikt hiervoor het sanctiemeldformat via het Digitaal Loket Toezicht op Digitaal Loket Toezicht (dnb.nl).
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij FIU-Nederland.

Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven. Wij realiseren ons dat er veel van u wordt gevraagd en de sanctiewijzingen elkaar in een hoog tempo opvolgen.

DNB heeft ook een attenderingsservice over wijzigingen in VN-, EU- en NL-sanctieregelingen die u via de mail kunt ontvangen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich hiervoor aanmelden bij de nieuwsservice. Op 28 juli jl. is een attenderingsmail verstuurd, klik hier voor de link naar dit bericht.