Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Sancties tegen Rusland (stand 7 juni 2022)

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 07 juni 2022

Schip in de haven met hijskranen

De EU heeft op 3 juni 2022 een zesde sanctiepakket tegen Rusland en Belarus gepubliceerd. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via deze nieuwsbrief een korte toelichting. Deze nieuwsbrief geeft de sancties weer die van kracht zijn op het moment van verzending.

Ontwikkelingen situatie Oekraïne

De ontwikkelingen rondom de situatie in Oekraïne volgen elkaar momenteel in hoog tempo op. Wij verwachten van instellingen dat zij ervoor zorgen hier van op de hoogte te blijven. Wanneer daar aanleiding toe is zullen wij communiceren over deze ontwikkelingen. DNB vraagt hierbij nadrukkelijk aandacht voor het volgende:

  • Op de website van de Europese Commissie worden regelmatig nieuwe FAQs gedeeld, welke gebruikt kunnen worden als guidance. Deze nadere toelichting kan gebruikt worden bij de interpretatie van de sancties. Wij raden dan ook aan om deze website goed in de gaten te houden.
  • Banken die deposito’s van meer dan € 100.000,- houden voor Russische of Belarussische onderdanen, hebben dit uiterlijk 3 juni jl. bij DNB - in opdracht van het Ministerie van Financiën – moeten melden. Dat volgt uit nieuwe Europese regels. DNB houdt verder geen toezicht op naleving van deze meldplicht. U kunt voor het indienen van de melding gebruikmaken van het Digitaal Loket Rapportages (DLR). Lees in dit artikel meer over deze meldplicht. 

Sancties tegen Rusland

De Europese Raad heeft een zesde pakket sancties aangenomen. Hierin heeft de EU besloten de aankoop, invoer en overdracht van ruwe aardolie en bepaalde aardolie­producten uit Rusland naar de EU te verbieden. Dit is een geleidelijk proces, dat voor ruwe olie 6 maanden en voor andere geraffineerde aardolieproducten 8 maanden zal duren.

Daarnaast breidt de EU het verbod op het verlenen van gespecialiseerde diensten voor financieel berichtenverkeer (Swift) uit met nog eens 4 kredietinstellingen – de Sberbank (de grootste bank van Rusland), de MKB (Moskouse krediet­bank) en de Rosselchozbank (Russische Landbouwbank) – en de Belinvestbank (Belarussische bank voor ontwikkeling en wederopbouw).

De EU heeft ook sancties aangenomen tegen nog eens 65 personen en 18 entiteiten. Dit zijn onder meer personen die verantwoordelijk zijn voor de wreedheden die in Boetsja en Marioepol zijn begaan.

Wat instellingen die onder het toezicht staan van DNB moeten doen

Lees in dit artikel welke verplichtingen u heeft als financiële instelling om de Sanctiewet na te leven en wat u moet doen wanneer u een ‘hit’ heeft. In het kort verwacht DNB het volgende:

  • Controleer of deze verordeningen van toepassing zijn (bijvoorbeeld op u, uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
  • Indien deze verordeningen van toepassing zijn, pas de geboden en verboden in de verordeningen direct toe.
  • Als u constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving (zogenaamde ‘hit’), dan dient u dit onverwijld aan DNB te melden. U gebruikt hiervoor een voorgeschreven meldformulier. Het meldformulier mailt u naar sancties@dnb.nl. Het meldformulier kan via deze pagina gedownload worden: Wegwijs in sanctieregelgeving (dnb.nl).
  • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
  • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij FIU-Nederland.

Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven. Wij realiseren ons dat er veel van u wordt gevraagd en de sanctiewijzingen elkaar in een hoog tempo opvolgen.

DNB heeft ook een attenderingsservice over wijzigingen in VN-, EU- en NL-sanctieregelingen die u via de mail kunt ontvangen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich hiervoor aanmelden bij de nieuwsservice. Op 7 juni jl. is een attenderingsmail verstuurd, klik hier voor de link naar dit bericht.