Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleidsregel geschiktheid 2012 AFM en DNB gewijzigd

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 31 maart 2023

Computerscherm bekijken

De AFM en DNB hebben de Beleidsregel geschiktheid 2012 gewijzigd. De wijzigingen van de Beleidsregel staan genoemd in het Wijzigingsbesluit van 8 maart 2023. De gewijzigde Beleidsregel treedt een dag na publicatie in werking. De belangrijkste punten op een rij.

Evaluatie 2022

In 2022 hebben de AFM en DNB de Beleidsregel geëvalueerd. De evaluatie van de Beleidsregel bestond uit twee onderdelen:

  1. Het intern ophalen van ervaringen uit de toezichtpraktijk en een publieke consultatie. Marktpartijen hebben van 15 juli tot 15 september 2022 input kunnen leveren op de door de AFM en DNB voorgestelde wijzigingen. De uitkomsten van deze consultatie zijn toegelicht in een feedbackstatement; en
  2. De evaluatie van de samenwerkingsafspraken tussen de AFM en DNB bij de toetsing van geschiktheid en het uitwisselen van informatie en antecedenten wanneer het een onderneming betreft die onder toezicht van beide toezichthouders staat. Conform onderdeel 1.8 van de Beleidsregel beoordeelt een gezamenlijk DNB-AFM panel periodiek toetsingen op basis van deze beleidsregel. 

De belangrijkste uitkomsten

Relevante competenties
De geschiktheid van een beleidsbepaler blijkt in ieder geval uit de opleiding, werkervaring en competenties van de beleidsbepaler. In de bijlage bij de Beleidsregel zijn relevante competenties om geschiktheid aan te tonen opgenomen. Deze competenties zijn geëvalueerd en waar nodig aangescherpt, geactualiseerd, toegevoegd of geschrapt. Hiermee wordt inhoudelijk geen wijziging beoogd maar een verduidelijking. De lijst met competenties is limitatief noch cumulatief;

Diversiteit
Er is een aanvullende toelichting opgenomen over diversiteit in het collectief als gevolg van specifieke eisen uit wet- en regelgeving. De Wet Modernisering NV-recht stelt specifieke eisen aan het vergroten van genderdiversiteit in de top van grote en beursgenoteerde ondernemingen. De herziene EBA/ESMA richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie hebben de eisen ten aanzien van diversiteit aangescherpt. Ook de ESMA-richtsnoeren over het leidinggevend orgaan van marktexploitanten en datarapporteringsdienstverleners kennen concrete doelstellingen in termen van diversiteit. De toezichthouder moedigt diversiteit in het collectief van beleidsbepalers aan. Verschillen in type kennis, ervaring, leeftijd, geslacht en professionele en geografische achtergrond zorgen voor een brede blik en verschillende perspectieven;

Indeling van de groepen
De Beleidsregel hanteert een indeling van instellingen in groepen. De indeling van de groepen is herzien om beter aan te sluiten op de geldende geschiktheidsnormen en naar aanleiding van ervaringen uit de toezichtpraktijk. Aan groep A worden trustkantoren toegevoegd. Om op de juiste wijze de geschiktheid vast te kunnen stellen van beleidsbepalers van trustkantoren, is het ‘principle based’ kader van de ondernemingen in groep A het meest passend. Aan groep B worden de beheerders van een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds en van een in aanmerking komend durfkapitaalfonds, (onder)gevolmachtigde agenten en beleggingsholdings toegevoegd. De reikwijdte van groep C wordt aangepast naar adviseurs, bemiddelaars of herverzekeringsbemiddelaars of houders van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft;

Samenwerking AFM-DNB
De evaluatie van de samenwerkingsafspraken tussen de AFM en DNB heeft niet tot wijzigingen in deze afspraken geleid. Uit de evaluatie van de samenwerkingsafspraken volgt dat deze naar behoren werken. De wijze waarop de AFM en DNB samenwerken wordt ook op Europees niveau gezien als voorbeeld van goede samenwerking tussen nationale toezichthouders.

Meer informatie

Het wijzigingsbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant. De Beleidsregel en relevante bijlages bij de consultatie inclusief het feedbackstatement zijn op Open Boek Toezicht te vinden.