Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken februari 2024

Sanctiebericht

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 februari 2024 tot en met 29 februari 2024. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake Guatemala, Zimbabwe, Oekraïne, de strijd tegen het terrorisme, de Republiek Moldavië en Libië.

Gepubliceerd: 01 maart 2024

Schiphol

Guatemala

Op 2 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Guatemala. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Zimbabwe

Op 2 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zimbabwe. Klik hier voor het besluit. 

Oekraïne

Op 12 februari jl. en 23 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Klik hier en hier voor de verordeningen en hier en hier voor de besluiten.

Op 19 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in antwoord op de illegale erkenning, bezetting of annexatie door de Russische Federatie van bepaalde niet onder regeringsgezag vallende gebieden van Oekraïne. Klik hier voor het besluit.

Op 23 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Op 26 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

De strijd tegen het terrorisme

Op 19 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme. Klik hier voor de verordening. 

De Republiek Moldavië

Op 22 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit. 

Libië

Op 26 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het uitvoeringsbesluit. 

Wat instellingen onder DNB-toezicht moeten doen

  • Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
  • Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
  • Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van Mijn DNB, dienst Toezicht aanvragen.
  • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
  • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
  • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij DNB.
  • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

Wat instellingen onder AFM-toezicht moeten doen

  • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
  • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
  • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
  • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland. Denk daarbij ook aan de bepaling in artikel 2 van het Besluit melding transacties financiering terrorisme.
  • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.
  • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Ontdek gerelateerde artikelen