Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken januari 2024

Sanctiebericht

DNB en de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 januari 2024. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake Tunesië, Oekraïne, ernstige schendingen van de mensenrechten, Sanctieregeling terrorisme 2007-II, Sudan, Syrië, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad, ISIS (Da‘esh) en Al Qaida, strijd tegen het terrorisme, Guatemala, Haïti en Mali.

Gepubliceerd: 01 februari 2024

Gasmeter

Tunesië

Op 29 januari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit. 

Oekraïne

Op 29 januari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Klik hier voor het besluit.

Ernstige schendingen van de mensenrechten

Op 29 januari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Sanctieregeling terrorisme 2007-II

Op 26 januari jl. heeft er een wijziging plaatsgevonden betreffende de Sanctieregeling terrorisme 2007-II. Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 18 januari 2024, nr. MinBuZa-2023.20277-43, tot aanwijzing van The Base als organisatie waarop de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is. Klik hier voor het besluit.

Op 23 januari jl. heeft er een wijziging plaatsgevonden betreffende de Sanctieregeling terrorisme 2007-II. Het besluit van 20 juli 2017 tot aanwijzing van mevrouw Samira Sharifi, geboren op 5 augustus 1993, te Polegomry (Afghanistan), als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is, wordt ingetrokken. Klik hier voor het besluit.

Sudan

Op 22 januari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van activiteiten die de stabiliteit en de politieke transitie van Sudan ondermijnen. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit. 

Syrië

Op 22 januari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het uitvoeringsbesluit.

Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad

Op 19 januari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen degenen die gewelddadige acties door Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad steunen, faciliteren of mogelijk maken. Klik hier voor de verordening en hier voor het besluit.

ISIS (Da‘esh) en Al Qaida

Op 17 januari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da‘esh) en Al Qaida. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Op 16 januari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten. Klik hier voor het besluit. 

Op 16 januari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen. Klik hier voor de uitvoeringsverordening. 

Op 12 januari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da‘esh) en Al Qa‘ida. Klik hier voor de uitvoeringsverordening. 

Strijd tegen het terrorisme

Op 16 januari jl. is het sanctieregime gewijzigd inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1505. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Guatemala

Op 12 januari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Guatemala. Klik hier voor de verordening en hier voor het besluit.

Haïti

Op 12 januari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Haïti. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit. 

Mali

Op 4 januari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het uitvoeringsbesluit.

Wat instellingen onder DNB-toezicht moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van Mijn DNB, dienst Toezicht aanvragen.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij DNB.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

Wat instellingen onder AFM-toezicht moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
 • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
 • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland. Denk daarbij ook aan de bepaling in artikel 2 van het Besluit melding transacties financiering terrorisme.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Ontdek gerelateerde artikelen