Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken juni 2024

Sanctiebericht

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 juni 2024 tot en met 30 juni 2024. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake Oekraïne, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad, Iran, Haïti, Cyberaanvallen, Sudan, Somalië, Zuid-Sudan en de Sanctieregeling terrorisme 2007-II.

Gepubliceerd: 01 juli 2024

Haven Rotterdam

Oekraïne

Op 29 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne. Klik hier voor het besluit en hier voor de verordening.

Op 28 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor het besluit en hier voor de uitvoeringsverordening.

Op 24 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Klik hier en hier voor de besluiten, hier voor de verordening en hier voor de uitvoeringsverordening.

Op 24 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor het besluit, hier voor de verordening en hier voor de uitvoeringsverordening.

Op 24 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de militaire steun van Iran aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en aan gewapende groepen en entiteiten in het Midden-Oosten en het Rode Zeegebied. Klik hier voor het besluit en hier voor de uitvoeringsverordening.

Op 17 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol. Klik hier voor het besluit.

Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad

Op 28 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen degenen die gewelddadige acties door Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad steunen, faciliteren of mogelijk maken. Klik hier voor het besluit en hier voor de uitvoeringsverordening.

Iran

Op 24 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran. Klik hier voor het besluit en hier voor de verordening.

Haïti

Op 24 juni jl. is het sanctieregime inzake beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Haïti. Klik hier voor het besluit en hier voor de verordening.

Cyberaanvallen

Op 24 juni is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen. Klik hier voor het besluit en hier voor de uitvoeringsverordening.

Sudan

Op 24 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van activiteiten die de stabiliteit en de politieke transitie van Sudan ondermijnen. Klik hier voor het besluit en hier voor de uitvoeringsverordening.

Somalië

Op 17 juni jl. hebben twee rectificaties plaatsgevonden betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Somalië. Klik hier en hier voor de rectificaties.

Op 17 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Somalië. Klik hier voor het uitvoeringsbesluit.

Op 17 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, in het licht van de situatie in Somalië. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Zuid-Sudan

Op 17 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zuid-Sudan. Klik hier voor het uitvoeringsbesluit en hier voor de uitvoeringsverordening.

Sanctieregeling terrorisme 2007-II

Op 7 juni jl. heeft er een wijziging plaatsgevonden betreffende sanctieregeling terrorisme 2007-II. Het besluit van 24 oktober 2017 tot aanwijzing van Jaouad ASBAGHI, geboren op 8 mei 1986 te Rotterdam, als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is, wordt ingetrokken. Klik hier voor het besluit.

Wat instellingen onder DNB-toezicht moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van Mijn DNB, dienst Toezicht aanvragen.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij DNB.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

Wat instellingen onder AFM-toezicht moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
 • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
 • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland. Denk daarbij ook aan de bepaling in artikel 2 van het Besluit melding transacties financiering terrorisme.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Ontdek gerelateerde artikelen