Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De stand van de schadeverzekeringsbranche

Nieuwsbericht toezicht

DNB analyseert periodiek verschillende schadeverzekeringsbranches op basis van reguliere toezichtrapportages, signalen uit de markt en inzichten vanuit toezicht. Op basis hiervan geven wij in dit nieuwsbericht een breed beeld van verschillende schadeverzekeringsbranches. De zorgverzekeringsbranche is geen onderdeel van dit nieuwsbericht. Aan bod komen motorrijtuigen (WA en casco) en brand en andere schade aan goederen. Verder komt de gehele schadeverzekeringsbranche exclusief arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) aan bod. Met betrekking tot de solvabiliteit komt de gehele schadeverzekeringsbranche inclusief AOV aan bod.

Gepubliceerd: 17 april 2024

Schade aan de zijkant van de auto

Er wordt in dit nieuwsbericht onder andere gekeken naar de Solvency Capital Requirement (SCR), het premievolume, de netto combined ratio (NCR) en het marktaandeel. De NCR is een belangrijke indicator voor de winstgevendheid. De NCR geeft de verhouding tussen de opbrengsten enerzijds en de kosten en claims van de bijbehorende line of business (LOB) anderzijds. Indien de NCR van een product hoger is dan 100%, dan is een product technisch verlieslatend. 

De SCR-ratio geeft de verhouding tussen het eigen vermogen enerzijds en de SCR anderzijds. Een daling van de SCR-ratio impliceert een verslechterde kapitaalspositie. Tenzij anders benoemd, worden verzekeringen van verzekeraars met een zetel in Nederland beschouwd. Houd bij het lezen van deze nieuwsbrief in gedachten dat wij niet ingaan op individuele verzekeraars en dat verschillen kunnen bestaan tussen verzekeraars.

SCR-ratio

De SCR-ratio voor schade inclusief AOV is gedaald van 180% over 2022 naar 170% over 2023. Verlieslatende portefeuilles kunnen, naast andere drivers, een belangrijke driver zijn van de daling van de SCR-ratio. Het is daarom van belang dat verzekeraars een robuust premie- en voorzieningenproces hebben. DNB vindt het good practice om in deze processen ook rekening te houden met voorspellingen die lastig te maken zijn op basis van de beschikbare (historische) gegevens, zoals de impact van klimaatverandering op de verwachte schadelast. Daarnaast vindt DNB het good practice als ex ante ex post analyses worden uitgevoerd waarin onder andere premie- en voorzieningsmodellen worden gebacktest en gevoeligheden worden toegelicht. Een kritische en onafhankelijke tweede lijn kent een belangrijke plaats in deze processen.

Schade exclusief AOV

Schade exclusief AOV had een premievolume van 13,5 miljard euro over 2023 (2022: 12,8 miljard euro, +5,1%). De NCR van schade exclusief AOV is gestegen van 91,9% over 2022 naar 99,5% over 2023. Dit betekent dat schade exclusief AOV nog net technisch winstgevend was over 2023, met een zeer kleine marge. De NCR kwam over de jaren 2016 tot en met 2023 uit op 97,4%, waarmee schade exclusief AOV technisch winstgevend was over deze periode.

Schade exclusief zorg, exclusief AOV

De drie grootste LOBs in termen van premievolume voor schade exclusief AOV zijn brand en andere schade aan goederen (3,6 miljard euro over 2023), motorrijtuigen WA (3,0 miljard euro over 2023) en motorrijtuigen casco (2,2 miljard euro over 2023). Deze 3 LOBs vormden samen 65% van het totale premievolume voor schade exclusief AOV over 2023.

Motorrijtuigen WA en casco

De LOBs motorrijtuigen WA en motorrijtuigen casco hadden tezamen een premievolume van 5,2 miljard euro over 2023 (2022: 5,0 miljard euro, +4,3%).

Er is een duidelijke verslechtering van de resultaten te zien sinds de ‘corona jaren’. De NCR voor motorrijtuigen WA en casco tezamen kwam uit op 109% over 2023 (2022: 99%, 2021: 97%, 2020: 95%). Daarmee is het resultaat over 2023 slechter dan de jaren direct voor de ‘corona jaren’ (2017: 107%, 2018: 102%, 2019: 101%). Over de periode van 2013 tot en met 2023 bedroeg de NCR 104%. Daarmee is motorrijtuigen WA en casco tezamen over de afgelopen 10 jaar technisch verlieslatend geweest.

We zien dat motorrijtuigen WA over de afgelopen 15 jaar structureel technisch verlieslatend is geweest, daar waar motorrijtuigen casco in de meeste jaren technisch winstgevend was. De NCR voor motorrijtuigen WA bedroeg 121% over 2023 (2022: 109%, 2021: 110%). Voor motorrijtuigen casco kwam de NCR over 2023 uit op 93% (2022: 86%, 2021: 78%).  

Motorrijtuigen netto combined ratio

DNB verwacht dat verzekeraars winstgevend zijn over een langere periode. Een verzekeraar dient hierbij een expliciete strategie te hebben over hoe een eventueel verlieslatende (motorrijtuigen) branche hierin past, of ervoor te zorgen dat alle branches op zichzelf winstgevend zijn. Wanneer motorrijtuigen WA verlieslatend blijft, bestaat het risico dat andere LOBs onvoldoende motorrijtuigen WA compenseren. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan doordat het marktaandeel van de meer winstgevende LOBs daalt of doordat de schadelast of kosten sterker stijgen dan verwacht.

Brand en andere schade aan goederen

Het premievolume van de LOB brand en andere schade aan goederen bedroeg over 2023 in totaal 3,6 miljard euro (2022: 3,4 miljard euro, +5,3%). Na een eerdere daling is er sinds 2021 weer een stijging van de NCR te zien. De NCR voor brand en andere schade aan goederen kwam over 2023 uit op 92%.

Brand

Marktaandeel NL-verzekeraars versus EU-verzekeraars

Het marktaandeel van de Nederlandse schade exclusief AOV verzekeringsmarkt van verzekeraars met een zetel in Nederland versus verzekeraars met een zetel elders in Europa is gedaald van 76,7% over 2016 naar 67,9% over 2022. Van de drie grootste LOBs is de daling het grootst bij brand en andere schade aan goederen, van 79,1% marktaandeel over 2016 naar 66,4% over 2022. Deze daling van het marktaandeel is structureel voor brand en andere schade aan goederen over de jaren 2016-2022.

Voor motorrijtuigen WA is het marktaandeel gedaald van 86,3% over 2016 naar 83,2% over 2022. Deze daling is niet structureel, het marktaandeel voor motorrijtuigen WA is met 0,8% gestegen over de periode 2020-2022. Voor motorrijtuigen casco is het marktaandeel gedaald van 87,0% over 2016 naar 84,8% over 2022. Deze daling is niet structureel, het marktaandeel voor motorrijtuigen casco is met 0,8% gestegen over de periode 2020-2022.

Marktaandeel NL-verzekeraars

Dit artikel past in het beleid van DNB om naast publicatie van de cijfers (via bijvoorbeeld Data zoeken - DNB), ook enkele belangrijke statistieken eruit te lichten en te delen. DNB gebruikt deze informatie in haar dagelijks toezicht.

Ontdek gerelateerde artikelen