Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Europese Toezichthoudende Autoriteiten publiceren rapporten over greenwashing in de financiële sector

Deze week publiceerden de drie Europese Toezichthoudende Autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA - ESAs) hun definitieve rapporten over greenwashing in de financiële sector. Elke ESA geeft in het rapport een overzicht van de huidige toezichtsreactie op greenwashing-risico’s binnen hun bevoegdheid en merkt op dat nationaal bevoegde autoriteiten (NCAs) al stappen ondernemen op het gebied van toezicht op duurzaamheidsgerelateerde claims. Daarnaast bieden de ESAs een vooruitziende blik op hoe toezicht op duurzaamheid geleidelijk kan worden verbeterd in de komende jaren. Toezicht op greenwashing risico's zijn primair het domein van de AFM met een focus op transparantie en consumentenbescherming. Binnen het prudentiële toezichtmandaat houdt DNB toezicht op reputationele en juridische risico’s die financiële instellingen kunnen lopen als gevolg van greenwashing.

Gepubliceerd: 07 juni 2024

Man leest rapport

Hoofdpunten uit het EBA-rapport

Het EBA-rapport richt zich op het risico van greenwashing in de bankensector en de impact ervan op banken, beleggingsondernemingen en betaalinstellingen. Het bevat ook aanbevelingen voor instellingen, toezichthouders en beleidsmakers. Reputatie- en operationele risico’s worden het meest beïnvloed door greenwashing, waarbij een stijgend risico op juridische procedures in de afgelopen jaren is waargenomen. De EBA adviseert instellingen om nauwkeurige, onderbouwde en begrijpelijke duurzaamheidsclaims te waarborgen op zowel het entiteits- als het productniveau. NCAs moeten actief toezicht houden op greenwashing-risico’s binnen hun toezichtsmandaat.

Hoofdpunten uit het EIOPA-rapport

Het EIOPA-rapport richt zich voornamelijk op misleidende of niet-onderbouwde duurzaamheidsclaims in de verzekerings- of pensioensector. Wanneer een verzekeraar of pensioenfonds over zijn product misleidende of niet-onderbouwde duurzaamheidsclaims doet dan kan dat leiden tot reputatierisico’s of financiële schade wanneer er sprake is van greenwashing. EIOPA adviseert instellingen dat (1) duurzaamheidsclaims accuraat, precies en consistent dienen te zijn met het algehele profiel en businessmodel van de instelling, (2) duurzaamheidsclaims dienen actueel te worden gehouden, (3) duurzaamheidsclaims dienen te worden onderbouwd met duidelijke argumenten en feiten en (4) duurzaamheidsclaims en hun onderbouwing dienen toegankelijk te zijn voor de beoogde belanghebbenden.

Hoofdpunten uit het ESMA-rapport

Uit het ESMA-rapport blijkt dat het toezicht op duurzaamheidsclaims op kapitaalmarkten een prioriteit is geworden voor NCAs. Samen met ESMA ondernemen zij acties om greenwashing-risico’s tegen te gaan en duurzaamheidsclaims kritisch tegen het licht te houden, en een effectief en consistent Europees toezicht te borgen. Uitdagingen zijn er ook, onder meer op gebied van expertise en toegankelijke data. Algemene aanbevelingen in het rapport betreffen onder meer een uitbreiding van capaciteiten en expertise en het gestructureerd inbedden van toezicht op duurzaamheidsinformatie in de organisatie. Daarnaast wordt aanbevolen te investeren in toegang tot data en technologische toezichtinstrumenten.

Meer informatie

Ontdek gerelateerde artikelen