Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Meldplicht tiende sanctiepakket tegen Rusland

Nieuwsbericht toezicht

Financiële instellingen zijn door de invoering van het tiende sanctiepakket tegen Rusland verplicht om aanvullende informatie over bevroren tegoeden en tegoeden van de Russische Centrale Bank te melden.

Gepubliceerd: 08 april 2024

Zuidas

De Europese sancties tegen Rusland bevatten verplichtingen over het rapporteren van bevroren tegoeden en tegoeden van de Russische Centrale Bank. Financiële instellingen dienen de volgende informatie aan te leveren:

  1. De tegoeden die zijn bevroren van personen of instellingen die in bijlage I staan van Verordening 269/2014 (Artikel 8, lid 1 a van Verordening 269/2014).
  2. De financiële tegoeden die in de twee weken voor het op de lijst plaatsen van deze natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in bijlage I, voorwerp zijn geweest van mutatie, overmaking, wijziging, gebruik, inzet of omgang (Artikel 8, lid 1 a van Verordening 269/2014).
  3. Informatie over de activa en reserves van de Russische Centrale Bank die in hun bezit zijn of onder hun zeggenschap staan, of waarbij zij tegenpartij zijn (Artikel 5 bis, lid 4 bis, van Verordening 833/2014).

De hierboven genoemde verplichtingen zijn op 26 april 2023 ingegaan. De verplichtingen uit punt 1 en 2 gelden echter ook voor eerder bevroren tegoeden in het kader van de sancties tegen Rusland en gaan terug tot de inwerkingtreding van Verordening 269/2014 in 2014. Financiële instellingen dienen van alle personen en instellingen in Annex I van Verordening 269/2014 de informatie in punt 1 en punt 2 hierboven aan te leveren.

Instellingen krijgen hier tot uiterlijk 1 juli 2024 de tijd voor. Daarna moet de informatie elk kwartaal worden gerapporteerd.

DNB als ontvanger van meldingen

Op verzoek van het ministerie van Financiën dient DNB in het kader van deze verplichting als ontvanger van de meldingen voor financiële instellingen. DNB houdt verder geen toezicht op de naleving. De instellingen die bij DNB dienen te melden zijn banken, betaalinstellingen, trustkantoren, aanbieders voor cryptodiensten, pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen (PPI) en verzekeraars.

Instellingen met een hoofdkantoor in Nederland melden zowel voor hun hoofdkantoor als voor hun buitenlandse dochters de bevroren tegoeden bij DNB. Voor vragen hierover, kunt u contact opnemen met het ministerie van Financiën via sancties@minfin.nl.

Indien uw instelling nog geen toegang heeft tot MijnDNB, kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij DNB die, in samenwerking met MijnDNB@dnb.nl, een "MijnDNB-account" kan opzetten.

Inrichting meldplicht via Mijn DNB

  1. De tegoeden die zijn bevroren van personen of instellingen die in bijlage I staan van Verordening 269/2014 (Artikel 8, lid 1 a van Verordening 269/2014).

Financiële instellingen dienen voor hun rapportage van de bevroren tegoeden gebruik te maken van het format van de Europese Commissie dat te vinden is op de website van het ministerie van Financiën, via deze link. In dit format is een onderscheid gemaakt tussen onderdelen die verplicht zijn om te melden en onderdelen die optioneel zijn. De verplichte onderdelen zijn geel gemarkeerd.

  1. De financiële tegoeden die in de twee weken voor het op de lijst plaatsen van deze natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in bijlage I, voorwerp zijn geweest van mutatie, overmaking, wijziging, gebruik, inzet of omgang (Artikel 8, lid 1 a van Verordening 269/2014).

Voor de meldingen van de bewegingen in de twee weken voor de sanctionering is geen apart format. Financiële instellingen kunnen deze informatie als bijlage toevoegen bij het format voor het melden van bevroren tegoeden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een kopie van alle transacties die in de twee weken voor de sanctionering hebben plaatsgevonden op de rekening van een gesanctioneerde. Let op dat er een maximum van 10 bijlagen geldt bij het melden via MijnDNB. Bij meer dan 10 bijlagen kunt u de bijlage in een .zip bestand toevoegen.   

  1. Informatie over de activa en reserves van de Russische Centrale Bank die in hun bezit zijn of onder hun zeggenschap staan, of waarbij zij tegenpartij zijn (Artikel 5 bis, lid 4 bis, van Verordening 833/2014).

Voor het rapporteren van activa en reserves van de Russische Centrale Bank dienen financiële instellingen gebruik te maken van het format dat specifiek voor deze meldingen door de Europese Commissie is opgesteld. Dit format is ook te vinden via deze link. U dient deze informatie zowel bij DNB als bij de Europese Commissie aan te leveren. Dit laatste kan via het volgende mailadres: RELEX-SANCTIONS@ec.europa.eu.

DNB zet voor de uitvraag elk kwartaal opnieuw een rapportageverplichting open in MijnDNB. U kunt de gevraagde informatie via MijnDNB aanleveren op basis van deze rapportageverplichting.

Wanneer dienen financiële instellingen hun rapportage aan te leveren?

De rapportageverplichting in Mijn DNB is vanaf 8 april 2024 opengesteld. Instellingen dienen de informatie uiterlijk 1 juli 2024 aan te leveren.  

Wat als een financiële instelling geen tegoeden heeft bevroren of tegoeden van de Russische Centrale Bank heeft?

Wanneer een instelling geen bevroren tegoeden heeft (punt 1), dient deze alleen het tabblad ‘reporting entity info’ in te vullen. De instelling vult hier de contactgegevens in en bij de in te vullen bedragen in dit tabblad kan 0 worden ingevuld.

Het kan hierbij wel het geval zijn dat ook zonder dat er tegoeden bevroren zijn, de instelling wel bewegingen in de twee weken voor de sanctionering heeft te melden (punt 2). In dat geval dient deze instelling in het format alleen het tabblad met de gegevens van de instelling in te vullen. Deze informatie over de bewegingen in de twee weken voorafgaand aan de sanctionering dient dan als bijlage bij het format te worden toegevoegd.

Voor instellingen die geen activa of reserves van de Russische Centrale Bank hebben (punt 3), is het invullen van het format niet nodig. Dit format dient dus alleen ingevuld te worden, als een instelling ook daadwerkelijk activa of reserves te melden heeft.

Vragen?

Voor technische vragen over het melden via MijnDNB kan contact op worden genomen met uw vaste contactpersoon bij DNB. Voor vragen over de sanctieregelgeving en inhoud van de meldplichten kan contact worden opgenomen met het ministerie van Financiën via sancties@minfin.nl. Ook verwijzen we u naar de door het ministerie van Financiën opgestelde Q&A, die hier te vinden is.