Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beveiliging van gebouwen, medewerkers, eigendommen en informatie

Binnen DNB bevinden zich vertrouwelijke gegevens, een voorraad contant geld en goud, een kunstcollectie en andere zaken van aanzienlijke waarde. De afdeling Beveiliging beschermt al deze zaken, en uiteraard ook de medewerkers van DNB.

In en om DNB-gebouwen zijn veiligheidsmaatregelen getroffen. Er is cameratoezicht, kentekenherkenning bij de parkeerplaats en bezoekers worden geregistreerd en gecontroleerd. Verder kan DNB telefoongesprekken opnemen (voice-logging) in verband met incidenten of geschillen.

Binnen DNB zijn er ruimtes die vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Dat brengt verhoogde risico’s met zich mee. DNB meet het maatschappelijke sentiment om vast te stellen of aanvullende  beveiligingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Cameratoezicht
U kunt als bezoeker of passant van een gebouw van DNB worden gefilmd door camera’s van DNB.

Categorieën persoonsgegevens
Camerabeelden waarop u te zien bent

Grondslag
DNB verwerkt deze persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak om zaken van waarde te beschermen (artikel 6, eerste lid, onder e, AVG) respectievelijk haar gerechtvaardigde belang om haarzelf, haar goederen en de veiligheid van haar medewerkers/gasten/bezoekers te beschermen (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, AVG).

Uw persoonsgegevens en derden
Bij incidenten kunnen de beelden na vordering van de politie of het Openbaar Ministerie met deze instanties worden gedeeld, ook als er bijvoorbeeld een ongeluk op straat plaatsvindt. 

Kentekenherkenning
Een beperkt aantal personen heeft toestemming zijn of haar auto te parkeren op het parkeerterrein van DNB. Bij aanbieding van de DNB-toegangspas wordt het kenteken van de auto gelezen en vergeleken met een database van de kentekens van de auto’s die op het terrein van DNB mogen parkeren.

Categorieën persoonsgegevens

  • Kenteken
  • Persoonsgegevens gekoppeld aan de toegangspas.

Grondslag
DNB verwerkt deze persoonsgegevens omdat DNB een gerechtvaardigd belang heeft om personen en goederen te beschermen (artikel 6, eerste lid, onder f, AVG).

Uw persoonsgegevens en derden
Bij incidenten kunnen de beelden bij aangifte bij de politie of bij vordering van de politie of het Openbaar Ministerie met deze instanties worden gedeeld, ook als er bijvoorbeeld een ongeluk op straat plaatsvindt.

Toegang tot beveiligingszones
De toegang tot de beveiligingszones binnen DNB is persoonsgebonden. Afhankelijk van het toegangsniveau worden personen geïdentificeerd aan de hand van enkel een toegangspas of in combinatie met biometrische data. Deze verwerking is ingericht om te bepalen welke personen toegang krijgen tot de beveiligingszones van DNB.

Categorieën persoonsgegevens
Namen, DNB nummer, pasnummer, afdeling, pasfoto, firmanaam (bij externen), biometrische data, toegangsniveau en bewegingen van pashouders. 

Grondslag
DNB verwerkt deze persoonsgegevens, omdat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak om zaken van waarde te beschermen (artikel 6, eerste lid, onder e, AVG) respectievelijk haar gerechtvaardigde belang om haarzelf, haar goederen en de veiligheid van haar medewerkers te beschermen (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, AVG).  

Bezoekerscontrole- en registratie kantoorruimten

(niet-publieke ruimten)
Om haar medewerkers en bezittingen te beschermen, voert DNB een toegangsbeleid. Om adequaat te kunnen reageren in geval van calamiteiten, voert zij een aanwezigheidsregistratie. DNB controleert de identiteit en aanwezigheid van al haar bezoekers aan de hand van een identiteitsbewijs en een bezoekerspas. Het identiteitsbewijs wordt gescand voor controle op echtheid. In geval bezoekers gebruik willen maken van de gasten-Wifi worden identificerende gegevens vastgelegd. In het gebouw zijn extra 4G-antennes geplaatst, zodat gebruik van gasten-wifi door bezoekers niet noodzakelijk is.

Categorieën persoonsgegevens
Naam van de bezoeker, ID van de bezoeker, e-mailadres, reden van bezoek, tijdstippen van aanwezigheid bij DNB, bewegingen in het gebouw.

Grondslag
DNB verwerkt deze persoonsgegevens, omdat een hoog niveau van beveiliging noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak om vertrouwelijke gegevens en zaken van waarde te beschermen (artikel 6, eerste lid, onder e, AVG).

Uw persoonsgegevens en derden
Bij het scannen van het identiteitsbewijs kunnen er eventuele signaleringen (bijvoorbeeld of het een gestolen identiteitsbewijs betreft) worden vastgesteld. Deze scans worden niet opgeslagen. Bij een signalering uit het systeem wordt contact opgenomen met de politie.

Publieke ruimten
DNB streeft naar een open en transparante publieke ruimte in het hoofdkantoor. Daarnaast zal DNB in de toekomst meer evenementen organiseren op de Frederiksplein-locatie voor de (inter)nationale financiële sector en publieke thema-evenementen gerelateerd aan de taken en verantwoordelijkheden van DNB.

Om haar medewerkers en bezittingen te beschermen, verzamelt DNB informatie over mogelijke acties gericht tegen DNB en haar medewerkers uit (semi-) openbare bronnen, waaronder sociale media. De informatie betreft mogelijk gerichte acties tegen DNB en/of haar bestuurders en het sentiment rondom onderwerpen gerelateerd aan de taakuitvoering van DNB.

Het doel is het garanderen van de veiligheid van DNB-medewerkers en bezoekers, niet het voorkomen van acties. Onderdeel van dit proces is een toets op verenigbaarheid.  

Grondslag
DNB verwerkt deze gegevens, omdat dit noodzakelijk is in het kader van haar taakuitvoering in het algemeen belang.

Opnemen van telefoongesprekken (voice-logging)
Telefoongesprekken via het algemene telefoonnummer van DNB en het telefoonnummer van de beveiliging worden opgenomen. Nadat de beller is doorverbonden, wordt het gesprek niet meer opgenomen, tenzij de beller wordt doorverbonden met de afdeling Communicatie of de beveiliging. De opnames stellen ons in staat om in geval van incidenten - bijvoorbeeld bij bedreigingen of bommeldingen - de telefoongesprekken te analyseren en passende correctieve en preventieve maatregelen te nemen.

De opnamen kunnen ook gebruikt worden om de algemene communicatie te verbeteren.

De telefoongesprekken die DNB-medewerkers voeren in zogenoemde dealingrooms worden ook opgenomen. Het gaat hierbij om telefoongesprekken waarbij wordt onderhandeld over transacties en de afhandeling daarvan met bijvoorbeeld tegenpartijen en klanten. Doel van het opnemen van deze gesprekken is het helderheid verschaffen bij een geschil om daarmee tot een juiste afwikkeling te komen.

Categorieën persoonsgegevens

  • Namen
  • Telefoonnummers
  • Gespreksinhoud

Grondslag
Het opnemen van telefoongesprekken is noodzakelijk voor de uitvoering van de publieke taken van DNB (artikel 6, eerste lid, onder e, AVG). Het gaat dan zowel om het beschermen van vertrouwelijke gegevens en zaken van waarde als om de rol die DNB heeft bij onderhandelingen over geschillen rondom transacties.

Uw persoonsgegevens en derden
DNB verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, maar een opname kan wel gebruikt kan worden in een eventuele juridische procedures.

Controle gebruik en beveiliging digitale bedrijfsmiddelen
Om de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van DNB‑gegevens te waarborgen, controleert DNB het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen die ter beschikking worden gesteld aan DNB-medewerkers zoals e-mail, collaboratie-tools, internet, applicaties waarmee op digitale wijze gegevens worden uitgewisseld.

Categorieën persoonsgegevens
Toezicht hierop vindt plaats door middel van Security monitoring, het archiveren van security logging en het opstellen van rapportages op basis van contentfiltering.

Grondslag
Ten behoeve van de uitvoering van haar wettelijke taak verwerkt DNB persoonsgegevens hetwelk hoge eisen stelt aan beveiliging. (artikel 6, eerste lid, onder e, AVG). 

Uw persoonsgegevens en derden
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van mogelijke aangifte bij de politie en vordering in verband met strafrechtelijk onderzoek.

U kunt het Privacy Office van DNB bereiken via e-mail op privacy@dnb.nl. Via dit e-mailadres en postadres kunt u ook een eerder door u verleende toestemming intrekken.

U kunt de Functionaris Gegevensbescherming van DNB bereiken via e-mail op FG@DNB.nl