Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

11 juli 2022 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Op deze pagina licht DNB de implementatie van de Europese richtlijn gedekte obligaties in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit prudentiële regels (Bpr) wft toe. Daarnaast vindt u hier de actuele lijst van banken waaraan de Nederlandsche Bank toestemming heeft verleend om in het kader van een programma gedekte obligaties uit te geven en welke labels voor de gedekte obligaties mogen worden gebruikt.

Hierbij informeren we u over de consequenties van de inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving voor gedekte obligaties per 8 juli 2022 voor het DNB toezicht op programma’s van gedekte obligaties.

Er zal vanaf 8 juli 2022 een onderscheid worden gemaakt tussen i) bestaande programma’s die niet zijn aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving; ii) bestaande programma’s die omgezet zijn in lijn met de nieuwe wet- en regelgeving; en iii) nieuwe programma’s. Daarnaast zal ook het doorlopend toezicht wijzigen ten opzichte van de huidige praktijk.

i. Bestaande programma’s zonder aanpassingen

Wanneer een programma voor gedekte obligaties niet wordt aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving, blijft het oorspronkelijke goedkeuringsbesluit van DNB bij registratie van het programma van toepassing. Vanwege het vervallen van artikel 40i Bpr (de bepaling inzake gezonde balansverhoudingen) zullen de uitgifteplafonds en backbookratio’s die bij registratie zijn opgelegd en nadien in het kader van de jaarlijkse beoordeling zijn bevestigd of herzien, niet langer van toepassing zijn. In het kader van het lopend prudentieel toezicht is er uiteraard aandacht voor activabeklemming in bredere zin, in het bijzonder in de SREP.

Op gedekte obligaties die vóór 8 juli 2022 zijn uitgegeven onder een bestaand programma is het overgangsrecht zoals bedoeld in artikel III Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties van toepassing. Onder een programma voor gedekte obligaties dat niet is aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving, kunnen vanaf 8 juli 2022 geen nieuwe uitgiftes worden gedaan. Dit is ook vermeld in de lijst die DNB op grond van artikel 1:109 Wft publiceert.

Indien op een later moment alsnog wijzigingen worden aangebracht in een bestaand programma, dient DNB hiervan op de hoogte te worden gesteld.

ii. Bestaande programma’s die worden aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving

Programma’s voor gedekte obligaties die worden aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving zijn in principe niet onderworpen aan een nieuw voorafgaand goedkeuringsbesluit van DNB. Dit betekent dat ook voor deze programma’s het oorspronkelijke goedkeuringsbesluit van DNB bij registratie van het programma van toepassing blijft. Vanwege het vervallen van artikel 40i Bpr (de bepaling inzake gezonde balansverhoudingen) zullen de uitgifteplafonds en backbookratio’s die bij registratie zijn opgelegd en nadien in het kader van de jaarlijkse beoordeling zijn bevestigd of herzien, niet langer van toepassing zijn.

Met het oog op de uitvoering van het doorlopend toezicht op programma’s voor gedekte obligaties zal DNB wel toetsen of deze programma’s voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Omdat de nieuwe wet- en regelgeving in grote mate overeenkomt met de oude wet- en regelgeving, verwacht DNB dat deze toetsing efficiënt kan worden toegepast. DNB heeft hiervoor een self-assessment formulier opgesteld welke reeds (al dan niet via de DACB) beschikbaar is gesteld aan de banken en eveneens hieronder te vinden is. Hierin kunnen banken duidelijk maken hoe het programma voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving en waar wijzigingen zijn t.o.v. de oude wetgeving.

Wanneer uit de toetsing van DNB blijkt dat het programma voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving, zal DNB dit middels een wijzigingsbesluit bevestigen. Ook zal DNB dan het programma opnemen in de lijst die zij op grond van artikel 1:109 Wft publiceert.

iii. Nieuwe programma’s

Om de toetsing van nieuwe programma’s zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, dient een instelling het voornemen voor een nieuw programma tijdig kenbaar te maken aan DNB. In dit voorstadium zal DNB bekijken of een dergelijk nieuw programma passend is vanuit een prudentieel perspectief. Vervolgens zal DNB bij een officieel verzoek voor toestemming van een programma toetsen of dit voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Hierbij dient een self-assessment formulier ingevuld te worden door de instelling (in lijn met de huidige praktijk).

iv. Doorlopend toezicht

Met ingang van de nieuwe wet- en regelgeving zal DNB ook het doorlopend toezicht aanpassen. In tegenstelling tot de eerdere toezichtspraktijk, zal er geen jaarlijkse beoordelingsronde meer zijn. Op basis van de informatie die aangeleverd dient te worden op grond van de oude dan wel nieuwe wetgeving zal DNB beoordelen of programma’s doorlopend compliant zijn. Dat zal steekproefsgewijs gebeuren middels uitvragen.

v. Actuele lijst van programma’s van gedekte obligaties

Op grond van Art. 1:109 Wft dient DNB een actuele lijst te publiceren van banken waaraan de Nederlandsche Bank toestemming heeft verleend om in het kader van een programma gedekte obligaties uit te geven. Deze lijst moet ook de gedekte obligaties bevatten die het label «Europese gedekte obligatie» of het label «Europese gedekte obligatie (premium)» mogen gebruiken, als bedoeld in artikel 27 van de richtlijn gedekte obligaties. Een programma van gedekte obligaties uitgegeven door een bank in Nederland kan echter op grond van de Nederlandse implementatie van de richtlijn gedekte obligaties alleen het label «Europese gedekte obligatie (premium)» gebruiken, als bedoeld in artikel 27 van de richtlijn gedekte obligaties.

De actuele lijst is te vinden in de bijlage.

Vragen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u deze per e-mail stellen aan uw vaste contactpersoon met in cc: P-OSBE_BE_CoBo_Kapitaal-SRT-STS@dnb.nl

Downloads

Sector(en)

  • Banken