Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

28 juli 2015 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Prudentiële toets bij vergunningverlening

DNB beoordeelt een aanvraag voor een vergunning als beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:99 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) op de prudentiële aspecten.

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de vergunningverlenende instantie. In het kader van de vergunningaanvraag vraagt de AFM aan DNB op grond van artikel 1:48, tweede lid ,Wft advies over het voldoen aan de prudentiële aspecten door de aanvrager. Het DNB advies vormt onderdeel van het AFM-besluit op de vergunningaanvraag. DNB toetst hierbij op de volgende onderwerpen:

Minimum eigen vermogen 

Artikel 3:53 eerste lid van de Wft bepaalt dat een beleggingsonderneming met zetel in Nederland die beleggingsdiensten verleent in Nederland beschikt over een minimumbedrag aan eigen vermogen. DNB beoordeelt op basis van een door een accountant gecertificeerde balans van de beleggingsonderneming of de onderneming voldoet aan de minimum eigenvermogenseis zoals vastgelegd in artikel 48, eerste lid, onderdeel f tot en met j van het Besluit prudentiële regels. De door een onderneming ingediende gecertificeerde balans mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Daarnaast beoordeelt DNB, op basis van het businessplan en prognose voor de komende drie jaar, of de onderneming in staat is te blijven voldoen aan deze eis. De hoogte van de eigenvermogenseis wordt bepaald door de (voorziene) activiteiten die de onderneming uitvoert. 

Solvabiliteit 

Artikel 3:57 eerste lid van de Wft bepaalt dat een beleggingsonderneming met zetel in Nederland die beleggingsdiensten verleent in Nederland beschikt over voldoende solvabiliteit. DNB beoordeelt op basis van een door een accountant gecertificeerde balans van de beleggingsonderneming of de onderneming voldoet aan de solvabiliteitseis. De solvabiliteitseis is vastgelegd in artikelen 92, 95 en 96 van de Verordening kapitaalsvereisten, EU nr. 575, 2013 (CRR). Ook voor de solvabiliteit beoordeelt DNB, op basis van het businessplan en prognose voor de komende drie jaar, of de onderneming in staat is blijvend te voldoen aan de solvabiliteitseis. De hoogte van de solvabiliteitseis wordt, net als de eigenvermogenseis, bepaald door de (voorziene) activiteiten die de onderneming uitvoert. 

Interne bedrijfsvoering 

Vanuit gedragstoezicht toetst de AFM op grond van Artikel 4:14 eerste lid van de Wft of een beleggingsonderneming de bedrijfsvoering zodanig inricht dat deze een beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf waarborgt.

Onverminderd artikel 4:14, eerste lid, van de Wft toetst DNB vanuit prudentieel toezicht op grond van artikel 3:17, tweede lid, onderdeel c en derde lid Wft of de aanvrager beschikt over een beheerste en financieel solide bedrijfsvoering. DNB gaat daarbij na of (financiele) risico’s die de soliditeit van de aanvrager kunnen aantasten voldoende worden beheerst en of in de beschrijving van de bedrijfsvoering van de onderneming procedures zijn opgenomen die waarborgen dat de beleggingsonderneming doorlopend voldoet aan de prudentiele kapitaalseisen. Paragraaf 4.2 Risico Management van het Bpr bevat nadere regels ter uitvoering van artikel 3:17, tweede lid, onderdeel c, Wft.

Beheerst beloningsbeleid 

Artikelen 3:17a en 1:111 tot en met 1:129 van de Wft bepalen dat een beleggingsonderneming haar beloningsbeleid, als onderdeel van haar bedrijfsvoering, ingericht conform de vereisten zoals opgenomen in de Wft. Onderdeel hiervan is de maximale variabele beloning van ten hoogste 20% als bedoeld in artikel 1:121 Wft, die aan natuurlijke personen werkzaam bij de beleggingsonderneming mag worden toegekend.

Inwerkingtreding IFR/IFD vanaf 26 juni 2021 

Beleggingsondernemingen in de zin van de richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen (IFD) dienen vanaf 26 juni 2021 aan de prudentiële vereisten uit de verordening prudentieel toezicht beleggingsondernemingen (IFR) en de IFD te voldoen. Beleggingsondernemingen die vanaf 26 juni 2021 als bank worden aangemerkt en beleggingsondernemingen die gelet op hun activiteiten en omvang onder de verordening kapitaalvereisten (CRR) vallen, blijven de vereisten van de verordening kapitaalvereisten toepassen.

In het kader van een aanvraag voor een vergunning als beleggingsonderneming beoordeelt DNB, aan de hand van prognoses van de aanvrager, of de aanvrager in staat is om blijvend te voldoen aan de minimum eigenvermogenseis en de solvabiliteitseis. DNB hanteert voor deze beoordeling in beginsel een periode van drie jaar. Omdat de IFR/IFD vanaf 26 juni 2021 van toepassing zijn, zal DNB, naast de geldende kapitaalvereisten op grond van de CRR/CRD IV, vanaf september 2020 de kapitaalvereisten uit de IFR/IFD meenemen bij de beoordeling van de prudentiële aspecten van een vergunningaanvraag en hierover advies geven aan de AFM. De aanvrager dient daarom zowel een prognose van de kapitaalvereisten op grond van de CRR/CRD IV als een prognose van de kapitaalvereisten op grond van de IFR/IFD aan te leveren.

De aanvrager dient op basis van de prognoses aan te tonen dat zij vanaf 26 juni 2021 zal voldoen aan de kapitaal- en liquiditeitsvereisten uit de IFR/IFD. Indien van toepassing kan de aanvrager bij het bepalen van de kapitaal- en liquiditeitsvereisten onder de IFR/IFD gebruikmaken van, op basis van de IFR/IFD, van toepassing zijnde overgangsbepalingen De beoordeling door DNB van prudentiële aspecten van een vergunningaanvraag die wordt ingediend op of ná 26 juni 2021 vindt enkel plaats op basis van IFR/IFD.

Kapitaal- en liquiditeitsvereisten onder IFR/IFD 

Behalve aan een minimum eigen vermogenseis (aanvangskapitaalvereiste) en een solvabiliteitseis, moet een beleggingsonderneming in de zin van de IFD ook voldoen aan een liquiditeitsvereiste. De aanvrager dient daarom, naast een prognose van de kapitaalvereisten, ook een prognose van de liquiditeitsvereisten aan te leveren op basis waarvan DNB beoordeelt of de aanvrager in staat is de komende drie jaar te voldoen aan de kapitaal- en de liquiditeitsvereisten. 

Voor meer informatie over de IFR/IFD zie:

Vragen over de IFR en IFD kunt u stellen via IFRIFD@dnb.nl.

Sector(en)

  • Beleggingsinstellingen
  • Beleggingsondernemingen