Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

04 maart 2014 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Mag een pensioenfonds een drempel voor kandidaatstelling instellen bij verkiezingen voor de leden van het verantwoordingsorgaan?

Antwoord:

Ja, dit is mogelijk.

Drempel voor kandidaatstelling

Indien verkiezingen plaatsvinden kunnen kandidaten worden voorgedragen door verenigingen of door individuele (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Een pensioenfonds kan de eis stellen dat een kandidaat over een (vooraf bepaalde) hoeveelheid handtekeningen moet beschikken om op de kandidatenlijst voor de verkiezingen te komen. Bijvoorbeeld om te waarborgen dat op de kandidatenlijst alleen kandidaten komen die op daadwerkelijke steun kunnen rekenen. Uiteraard is het daarbij wel de bedoeling dat een fonds zich inspant om ook individuen een daadwerkelijke mogelijkheid te bieden om zich kandidaat te stellen. Het is aan het fonds om de drempel voor kandidaatstelling vast te stellen en te onderbouwen. Het besluit hiertoe (ter voorbereiding op de Wet versterking bestuur pensioenfondsen) zal aan de deelnemersraad ter advies moeten worden voorgelegd.

Verkiezingsreglement

DNB verwacht dat een pensioenfonds waarbij middels verkiezingen de leden van het verantwoordingsorgaan worden verkozen, naast een regeling in de statuten, ook een verkiezingsreglement vaststelt. Hierin kunnen zaken worden geregeld als het organiseren van verkiezingen, benoemingen van een verkiezingscommissie, zaken omtrent de kandidaatstelling, bepalen en publiceren van de verkiezingsuitslag, bezwaarmogelijkheden en bijvoorbeeld ook hoe om te gaan met tijdelijke of tussentijdse vacatures. Dit maakt het verkiezingsproces en de interne spelregels bij verkiezingen transparant voor alle belanghebbenden.

sector

  • Pensioenfondsen