Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

28 februari 2017 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Iedereen die in Nederland bedrijfsmatig verzekeringsactiviteiten wil verrichten, heeft daarvoor een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank (DNB) of moet zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht. De vrijstelling is mogelijk voor bepaalde kleine verzekeraars.

Bepaalde kleine verzekeraars kunnen worden vrijgesteld van DNB-toezicht en hebben daarom geen vergunning nodig voor het verrichten van verzekeringsactiviteiten. Deze vrijstelling geldt alleen voor kleine natura-uitvaartverzekeraars en kleine schadeverzekeraars. Kleine schadeverzekeraars kunnen alleen een beroep doen op de vrijstelling als zij geen verzekeringsactiviteiten in de volgende branches aanbieden:

 • Aansprakelijkheid motorrijtuigen
 • Aansprakelijkheid wegvervoer
 • Aansprakelijkheid luchtvoertuigen
 • Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen
 • Algemene aansprakelijkheid
 • Kredietrisico’s
 • Borgtochtrisico’s

Voorwaarden vrijstelling

Een schadeverzekeraar of natura-uitvaartverzekeraar is vrijgesteld van de vergunningplicht als in ieder geval wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • De jaarlijkse bruto premie-inkomsten bedragen niet meer dan EUR 2 miljoen.
 • De technische voorzieningen bedragen niet meer dan EUR 10 miljoen.
 • Als de verzekeraar deel uitmaakt van een groep, bedragen de totale technische voorzieningen niet meer dan EUR 25 miljoen en valt binnen de groep geen andere verzekeraar onder Solvency II.
 • De herverzekeringsactiviteiten bedragen niet meer dan EUR 500.000 van de bruto geboekte premie-inkomsten of EUR 2,5 miljoen van de technische voorzieningen of maken niet meer dan 10% uit van de bruto geboekte premie-inkomsten of technische voorzieningen.
 • De verzekeraar mag geen ander bedrijf uitoefenen dan het schadeverzekeringsbedrijf of natura-uitvaartbedrijf, met uitzondering van handelsactiviteiten die uit dat bedrijf voortvloeien en van activiteiten in het kader van schadeherverzekering of natura-uitvaartherverzekering.

Voor een schadeverzekeraar gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • De verzekeraar mag geen verzekeringen sluiten met een dekking van meer dan EUR 12.500 per begunstigde per potentieel schadegeval.
 • De verzekeraar mag geen oorlogsmolest verzekeren.

Voor een natura-uitvaartverzekeraar geldt de volgende aanvullende voorwaarde:

 • De verzekeraar mag geen verzekeringen sluiten met een dekking van meer dan EUR 12.500 per overlijdensgeval.

De vrijstelling voor schade- en natura-uitvaartverzekeraars is niet langer van toepassing als de verzekeraar een van de bedragen of percentages uit de eerste vier vereisten drie jaar achter elkaar heeft overschreden. Omgekeerd moet de verzekeraar waarop de vrijstelling niet meer van toepassing is drie jaar achter elkaar aan de genoemde voorwaarden voldoen, voordat de vrijstelling opnieuw van toepassing wordt. Schade- en natura-uitvaartverzekeraars moeten DNB in kennis stellen van wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor hun vrijstelling.

Omvang vrijstelling

Schade- en natura-uitvaartverzekeraars die aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen, zijn vrijgesteld van het verbod om zonder vergunning van DNB verzekeringsactiviteiten te verrichten. Voor vrijgestelde verzekeraars blijft de regel van toepassing dat de onderneming een naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij of een Europese vennootschap moet zijn. Verder zijn vrijgestelde verzekeraars niet vrijgesteld van de volgende verboden:

 • Het verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden.
 • Het verbod om zonder vergunning op te treden als waarborg- of garantiefonds.
 • Het verbod op het gebruik van het woord ‘bank’.

Tot slot wijzen wij erop dat een vrijstelling van DNB-toezicht niet betekent dat de verzekeraar ook automatisch is vrijgesteld van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Om als verzekeraar te kunnen adviseren of bemiddelen, heeft de verzekeraar een vergunning nodig van de AFM. Tenzij de verzekeraar ook van deze vergunningplicht is vrijgesteld. Zie voor meer informatie de website van de AFM.

Sector(en)

 • Verzekeraars