Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

26 september 2019 Toezicht Toezichtlabel Beleidsregel

Per 1 januari 2019 is de Securitisation Regulation 2017/2402 (SR) in werking getreden. Deze regelgeving heeft betrekking op alle securitisaties die zijn uitgegeven in de EU en is van toepassing op alle securitisatieproducten. De SR bevat o.a. due diligence-, risicoretentie- en transparantieregels, en een set criteria om securitisaties als Simple, Transparent and Standardised te kunnen labelen. De regelgeving beoogt de securitisatiemarkt in Europa te versterken. De regelgeving is hier te vinden.

DNB en de AFM houden in Nederland toezicht op de naleving van de SR:

Generieke en aanvullende eisen

De eisen in de SR kunnen worden onderscheiden naar generieke en specifieke eisen:

 • Generieke eisen die op alle securitisaties van toepassing zijn worden beschreven in hoofdstuk 2 van de SR. Dit zijn onder andere eisen voor transparantie en risicoretentie.

 • Naast de generieke eisen bevat de regelgeving ook aanvullende specifieke eisen op basis waarvan securitisaties kunnen kwalificeren als “Simple, Transparent and Standardised” (STS). Deze eisen worden in hoofdstuk 4 van de SR beschreven.

De SR voorziet in een onderscheid tussen asset backed commercial paper (“ABCP”) en securitisaties met langere looptijden (“non-ABCP securitisations”). Daarnaast vallen ook synthetische securitisaties (“on-balance sheet securitisations”) onder de SR.

Toezicht op SR

DNB ziet toe op de naleving van de generieke eisen door instellingen die onder DNB toezicht staan. Dit zal DNB steekproefsgewijs controleren middels uitvragen. De AFM doet dit voor de instellingen die onder haar toezicht staan en voor Nederlandse instellingen die niet onder toezicht van DNB of de AFM vallen.

Daarnaast houdt DNB toezicht op de aanvullende eisen voor alle Nederlandse securitisaties die door uitgevende instellingen (originator, SSPE en/of sponsor) als STS zijn genotificeerd bij ESMA. DNB beoordeelt of instellingen correct het stempel STS hanteren voor uitgegeven securitisaties.

Het STS beoordelingsproces ziet er als volgt uit:

 • In het geval dat een securitisatie naar haar overtuiging voldoet aan de STS criteria, dient de originator en/of sponsor een notificatie bij ESMA in. De notificatie wordt, tenzij het een private transactie is, gepubliceerd op ESMA’s website.
 • De originator en/of sponsor dient vervolgens ook DNB en de AFM te informeren zodra een STS-securitisatie is genotificeerd aan ESMA. Dit kan per e-mail naar: STS@dnb.nl en securitisaties@afm.nl. In deze mail dienen zij de volgende informatie op te nemen:
 • de contactpersoon voor de betreffende securitisatie;
 • de entiteit die is aangewezen om aan de transparantievereisten te voldoen;
 • de securitisation repository of website waar alle benodigde informatie openbaar is gemaakt;
 • relevante niet-publieke transactiedocumentatie (als bijlage), waaronder:
  • Een volledige structuurdiagram dat inzicht geeft in de securitisatietransactie en de eventuele daaraan voorafgaande overdrachten (incl. de namen van de betrokken entiteiten en eventuele overdrachten aan en door een warehouse).
  • Legal opinion(s) ter zake de securitisatietransactie en ter zake van elke eventuele daaraan voorafgaande overdracht. Akte van cessie (deed of assignment and pledge) ter zake de securitisatietransactie en ter zake van elke eventuele daaraan voorafgaande overdracht, incl. datum, handtekening en getekend registratiebewijs indien bij de Belastingdienst geregistreerd
  • De getekende overeenkomst die aan de overdracht aan de SPV ten grondslag ligt (bijvoorbeeld een mortgage receivables purchase agreement) en de getekende overeenkomst die elke eventuele daaraan voorafgaande overdracht ten grondslag ligt (bijvoorbeeld een mortgage receivables purchase agreement).
  • Eventuele aanvullende documentatie m.b.t. derivaten
  • Externe verificatie d.m.v. pool audit in de vorm van agreed upon procedures (AUP) letter
  • Liability cash flow model (link of Bloomberg code)

Nadat DNB de beoordeling heeft afgerond wordt de instelling hierover geïnformeerd. 

Verwachtingen DNB

DNB verwacht dat instellingen borgen dat de door hen uitgegeven securitisaties voldoen aan de generieke en – waar relevant – specifieke eisen. In de SR is ook vastgelegd dat investerende partijen er via due diligence op toezien dat uitgevende instellingen voldoen aan de regels. DNB ziet er samen met andere toezichthouders op toe dat uitgevende en investerende partijen deze rollen goed invullen en zodoende bijdragen aan een goed functionerende Europese securitisatiemarkt.

Instellingen hebben de mogelijkheid om Third Party Verifiers (TPV) te gebruiken om te valideren dat een securitisatie voldoet aan de STS-criteria, maar blijven er zelf voor verantwoordelijk dat de door hen uitgegeven securitisaties voldoen aan de eisen.

Contact

De bij DNB onder toezicht staande instellingen kunnen bij vragen contact opnemen via STS@dnb.nl. De AFM is voor dit onderwerp te bereiken via securitisaties@afm.nl.

Sector(en)

 • Banken
 • Pensioenfondsen
 • Verzekeraars