Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB Toezicht uit hoofde van Securitisation Regulation

Factsheet

Per 1 januari 2019 is de Securitisation Regulation 2017/2402 (“SR”) in werking getreden. De SR heeft betrekking op alle securitisaties die zijn uitgegeven in de EU en is van toepassing op alle transacties die kwalificeren als een securitisatie. De SR bevat o.a. due diligence-, risicoretentie- en transparantieregels, en een set criteria om securitisaties als Simple, Transparent and Standardised ("STS”) te kunnen labelen (“STS-criteria”). De regelgeving beoogt de securitisatiemarkt in Europa te versterken. De regelgeving is hier te vinden.

Gepubliceerd: 26 september 2019

Laatste update: 09 november 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Generieke en aanvullende eisen

De eisen in de SR kunnen worden onderscheiden naar generieke en specifieke eisen:

 • Generieke eisen die op alle securitisaties van toepassing zijn worden beschreven in hoofdstuk 2 van de SR. Dit zijn onder andere eisen voor transparantie en risicoretentie.

 • Naast de generieke eisen bevat de regelgeving ook aanvullende specifieke eisen op basis waarvan securitisaties kunnen kwalificeren als STS. Deze eisen worden in hoofdstuk 4 van de SR beschreven.
  De SR voorziet in een onderscheid tussen asset backed commercial paper (“ABCP”) en securitisaties met langere looptijden (“non-ABCP”). Naast traditionele securitisaties vallen ook synthetische securitisaties (“on-balance sheet securitisations”) onder de SR.

Toezicht op SR

DNB ziet toe op de naleving van de generieke eisen door instellingen die onder DNB toezicht staan. Ten aanzien van transacties die niet als STS kwalificeren geldt dat instelling(en) het DNB accountteam over deze transactie dienen te informeren. DNB zal deze transacties steekproefsgewijs controleren middels uitvragen.

De AFM doet dit voor de instellingen die onder haar toezicht staan en voor Nederlandse instellingen die niet onder toezicht van DNB of de AFM vallen.

De ECB ziet toe op de naleving van de generieke eisen door instellingen die direct onder ECB toezicht staan. Zie hiervoor ook: Guide on the notification of securitisation transactions

STS securitisaties

DNB houdt toezicht op de aanvullende eisen voor alle Nederlandse securitisaties die door uitgevende instellingen (originator, SSPE en/of sponsor) als STS zijn genotificeerd bij ESMA (“STS-transacties”).

Tot 1 november 2022 was de gebruikelijke praktijk dat DNB beoordeelde of instellingen correct het stempel STS hanteerde voor uitgegeven securitisaties. Het resultaat van de beoordeling werd vervolgens per e-mail gecommuniceerd aan de instelling.

Vanaf 1 november 2022 zal DNB geen beoordelingsmail meer uitsturen ten aanzien van STS-transacties. Voor STS-transacties uitgegeven vóór 1 november 2022 die nog niet zijn beoordeeld door DNB, zal ook geen beoordelingsmail meer volgen.

DNB zal vanaf 1 november 2022 ieder jaar een aantal onderzoeken uitvoeren bij instellingen die betrokken zijn geweest bij STS-transacties om bij deze instellingen te controleren of het beleid, de processen en de mechanismen van toepassing om de naleving met de SR te waarborgen, op de juiste wijze zijn ingericht. Eveneens zullen er in het kader van het onderzoek één of meerdere transacties volledig worden doorgelicht. Daarnaast kan DNB doorlopend steekproefsgewijs vragen stellen ten aanzien STS-transacties.

Het STS proces ziet er als volgt uit:

 • In het geval dat een securitisatie naar haar overtuiging voldoet aan de STS-criteria, dient de originator en/of sponsor een notificatie bij ESMA in. De notificatie wordt, tenzij het een private transactie is, gepubliceerd op ESMA’s website.

 • De originator en/of sponsor dient zodra een STS-securitisatie is genotificeerd aan ESMA ook DNB en de AFM te informeren. Dit kan per e-mail naar: STS@dnb.nl en securitisaties@afm.nl. In deze mail dienen zij de volgende informatie op te nemen:
  • de contactpersoon voor de betreffende securitisatie;
  • de entiteit die is aangewezen om aan de transparantievereisten te voldoen;
  • de securitisation repository of website waar alle benodigde informatie openbaar is gemaakt (ingeval van publieke transacties);
  • het soort transactie (publiek/privaat en ABCP, non-ABCP of synthetisch);
  • het originele transactievolume (original deal size);

 • Relevante niet-publieke transactiedocumentatie (als bijlage), waaronder:
  • Een volledig structuurdiagram dat inzicht geeft in de securitisatietransactie en de eventuele daaraan voorafgaande overdrachten (incl. de namen van de betrokken entiteiten en eventuele overdrachten aan en door een warehouse).
  • Legal opinion(s) ter zake de securitisatietransactie en ter zake van elke eventuele daaraan voorafgaande overdracht.
  • Akte van cessie (deed of assignment and pledge) ter zake de securitisatietransactie en ter zake van elke eventuele daaraan voorafgaande overdracht, incl. datum, handtekening en (indien bij de Belastingdienst geregistreerd) getekend registratiebewijs.
  • De getekende en gedateerde overeenkomst die aan de overdracht van de activa aan de SSPE ten grondslag ligt (bijvoorbeeld een mortgage receivables purchase agreement) en de getekende overeenkomst en gedateerde die aan elke eventuele daaraan voorafgaande overdracht ten grondslag ligt (bijvoorbeeld een mortgage receivables purchase agreement).
  • Eventuele aanvullende documentatie m.b.t. derivaten.
  • Externe verificatie d.m.v. pool audit in de vorm van een agreed upon procedures (AUP) letter.
  • Liability cash flow model (link of Bloomberg code).

DNB zal een bevestigingsmail sturen indien zij de notificatie in goede orde heeft ontvangen.

Indien de betrokken instelling in aanmerking komt voor een onderzoek, zal DNB de instelling hier tijdig over informeren. Indien uit het onderzoek bevindingen naar voren komen, zal DNB deze bevindingen delen met de instelling(en) en communiceren wat de (potentiële) gevolgen zijn van deze bevindingen. Een onderzoek kan bestaan uit een of meerdere fysieke/online meeting(s) met de instelling(en), verschillende schriftelijke vragenrondes en een analyse van procesdocumentatie en transactiedocumentatie.

Toezicht DNB

Instellingen dienen te borgen dat de door hen uitgegeven securitisaties voldoen aan de generieke en – waar relevant – specifieke eisen. In de SR is ook vastgelegd dat investeerders door het verrichten van due diligence nagaan of aan bepaalde vereisten zoals uiteengezet in artikel 5 van de SR wordt voldaan. DNB ziet er samen met andere toezichthouders op toe dat uitgevende en investerende partijen deze rollen goed invullen en zodoende bijdragen aan een goed functionerende Europese securitisatiemarkt.

Instellingen hebben de mogelijkheid om Third Party Verifiers (TPV) te gebruiken om te valideren dat een securitisatie voldoet aan de SR, maar blijven er zelf voor verantwoordelijk dat de door hen uitgegeven securitisaties voldoen aan de eisen in de SR.

Contact

De bij DNB onder toezicht staande instellingen kunnen bij vragen contact opnemen via sts@dnb.nl. De AFM is voor dit onderwerp te bereiken via securitisaties@afm.nl.

Ontdek gerelateerde artikelen