Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleggingsinstellingen en instelling voor collectieve belegging en effecten

Factsheet

Een beleggingsinstelling is een beleggingsmaatschappij of een beleggingsfonds. Zij biedt de mogelijkheid tot deelneming in een vermogen ter collectieve belegging teneinde de deelnemers in de opbrengst van beleggingen te doen delen. Onder Europese recht worden op dit moment twee soorten collectieve beleggingsvehikels onderscheiden: instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en instellingen voor collectieve belegging die niet als icbe kwalificeren (alternatieve beleggingsinstellingen of abi’s). De ICBE-richtlijn reguleert (beheerders van een of meer) icbe’s. De AIFM-richtlijn reguleert beheerders van een of meer abi’s. Voor beide collectieve beleggingsvehikels is de AFM de vergunningsverlener. DNB adviseert de AFM of de beleggingsinstelling voldoet aan de prudentiële eisen in de Wft.

Gepubliceerd: 20 augustus 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

ICBE instellingen 

Een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) is een collectief beleggingsvehikel dat kapitaal ophaalt bij het publiek en dit belegt met inachtneming van bepaalde beleggingsrestricties en diversificatie-eisen. De kenmerken van een icbe zijn vastgelegd in de ICBE-richtlijn (2009/65/EG). De belangrijkste kenmerken zijn kort gezegd:

  • dat belegd wordt in liquide financiële activa
  • met toepassing van het beginsel van risicospreiding
  • dat het een open-end instelling is,
  • en dat het de te beleggen gelden verkrijgt van het publiek.

Als een collectief beleggingsvehikel niet als icbe kwalificeert, is in beginsel sprake van een abi.

AIFM instellingen 

Een alternatieve beleggingsinstelling (abi) is een:

  • instelling voor collectieve belegging, die
  • bij een reeks beleggers kapitaal ophaalt,
  • om dit overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid,
  • in het belang van deze beleggers te beleggen, en
  • niet vergunningplichtig is uit hoofde van ICBE-richtlijn (2009/65/EG).

Beheerders van beleggingsinstellingen 

Een beheerder is degene die zijn beroep maakt van het beheren van één of meerdere abi’s of icbe’s. Een abi of icbe kan zowel intern beheerd worden, in het geval van een beleggingsmaatschappij, of extern beheerd, in het geval van een beleggingsfonds.

Verbod 

Het is verboden om in Nederland een recht van deelneming in een beleggingsinstelling aan te bieden zonder dat de beheerder van de beleggingsinstelling over een vergunning beschikt. De Autoriteit Financiële Markten is de vergunningverlenende instantie voor beheerders van beleggingsinstellingen. Voor meer informatie hierover verwijst De Nederlandsche Bank (DNB) u naar Afm. DNB houdt prudentieel toezicht op de naleving van in Nederland gevestigde beleggingsinstellingen van de Wft en de daarop gebaseerde regelgeving.

Als u nog vragen heeft dan kunt u zich wenden tot:
De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Telefoon: 0800 020 1068 (op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00). U kunt ook een e-mail sturen naar info@dnb.nl (onder vermelding van uw naam, adresgegevens én telefoonnummer).
fax: 020 524 1883

Ontdek gerelateerde artikelen