Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&A melden van incidenten en signalen door accountants en de informatieplicht

Q&A

Vraag:

Welke incidenten en signalen bij betaal- en elektronischgeldinstellingen moeten accountants melden? Waar en hoe kunnen deze meldingen plaatsvinden (meldingsplicht)? En wat houdt de plicht van de accountant in tot het verstrekken van inlichtingen (informatieplicht)?

Gepubliceerd: 26 maart 2021

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Meldingsplicht 

Op basis van artikel 3:88 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) heeft een accountant enkele meldplichten. De hieronder genoemde meldplichten gelden voor de accountant van (onder andere) betaal- en elektronischgeldinstellingen Ten eerste geldt [op basis van artikel 3:88 lid 1 Wft] dat een accountant die het onderzoek uitvoert van de jaarrekening van een betaal- en elektronischgeldinstellingen, dan wel van de staten van een financiële onderneming met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 3:72, eerste of derde lid, van de Wft De Nederlandsche Bank N.V. [DNB] zo spoedig mogelijk kennisgeeft van elke omstandigheid waarvan hij bij de uitvoering van het onderzoek kennis heeft gekregen en die:

  1. in strijd is met de ingevolge dit deel (hoofdstuk 3 van de Wft) opgelegde verplichtingen; of
  2. het voortbestaan van die financiële onderneming bedreigt.

Een tweede meldplicht [op basis van artikel 3:88 lid 2 Wft] houdt in dat een accountant die het onderzoek uitvoert van de staten van een financiële onderneming met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 3:72, eerste of derde lid, van de Wft DNB zo spoedig mogelijk kennisgeeft van elke omstandigheid waarvan hij bij de uitvoering van het onderzoek kennis heeft gekregen en die leidt tot weigering van het afgeven van een verklaring omtrent de getrouwheid of tot het maken van voorbehouden.

Beide meldplichten zijn daarnaast van overeenkomstige toepassing op een accountant die naast het onderzoek van de jaarrekening van de financiële onderneming ook het onderzoek uitvoert van de jaarrekening of de staten van een persoon waarmee een financiële onderneming in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur is verbonden [op grond van artikel 3:88 lid 3 Wft].

De externe accountant behoeft op grond van de meldingsplichten geen andere werkzaamheden te verrichten dan de werkzaamheden die op grond van de opdracht tot controle van de jaarrekening zullen worden uitgevoerd. Dit impliceert dat de werkzaamheden van de accountant niet zijn gericht op een systematische vaststelling dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan. De controle van de jaarrekening is gericht op de getrouwheid daarvan en om die reden bestaat geen zekerheid dat de toezichthouders alle voor hen belangrijke omstandigheden (tijdig) krijgen gemeld.

In het kader van deze meldplichten voor de accountant gelden enkele procedurele voorschriften en waarborgen. DNB stelt de financiële onderneming in de gelegenheid aanwezig te zijn bij de kennisgeving of het verstrekken van inlichtingen door de accountant [art. 3:88 lid 5]. Ook geldt dat de accountant die tot een melding of het verstrekken van inlichtingen aan DNB is overgegaan, niet aansprakelijk is voor schade die een derde dientengevolge lijdt, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat, gelet op alle feiten en omstandigheden, door de accountant in redelijkheid niet tot kennisgeving of tot het verstrekken van inlichtingen had mogen worden overgegaan [art. 3:88 lid 6].

Contactgegevens voor het doen van meldingen

Voor het melden van signalen en/of incidenten en voor het stellen van vragen over dit onderwerp kunt u rechtstreeks contact opnemen met de uitvoerende toezichthouders op betaal- en elektronischgeldinstellingen, per e-mail infobetaalinstelling@dnb.nl. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld.

Ontdek gerelateerde artikelen