Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

IFR/IFD – Bankvergunning aanvragen door beleggingsondernemingen die kwalificeren als bank

Factsheet

Dit factsheet heeft betrekking op het aanvragen van een bankvergunning door beleggingsondernemingen die onder IFR/IFD kwalificeren als bank.

Gepubliceerd: 20 november 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Met de inwerkingtreding van de IFR, wijzigt de definitie van “kredietinstelling” (hierna ook: bank) zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, punt 1, van de CRR. Bepaalde beleggingsondernemingen die de beleggingsactiviteit ‘handel voor eigen rekening’ verrichten en/of de beleggingsdienst ‘overnemen of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie’ verlenen, kunnen hierdoor kwalificeren als bank. De exacte definitie is opgenomen in artikel 62, onderdeel (3) sub (a), van de IFR.

Bankvergunning moet uiterlijk op de datum van inwerkingtreding van de implementatiewet IFD zijn aangevraagd

Instellingen die kwalificeren als bank, dienen uiterlijk op de dag, zoals bedoeld in artikel 8 bis, eerste lid, van de CRD, een bankvergunning aan te vragen. Instellingen met zetel in Nederland voor wie de vergunningplicht reeds zal gelden op de datum van inwerkingtreding van de implementatiewet IFD, moeten uiterlijk op die datum een aanvraag voor een bankvergunning hebben ingediend bij DNB. De datum van inwerkingtreding van de implementatiewet IFD is beoogd op 26 juni 2021.

Indien een aanvraag voor een bankvergunning tijdig is ingediend (dus uiterlijk op de datum van inwerkingtreding van de implementatiewet IFD), kan een beleggingsonderneming die kwalificeert als bank haar activiteiten per 26 juni 2021 voortzetten zonder bankvergunning, zolang de ECB nog geen besluit heeft genomen op de vergunningaanvraag.

In het geval de aanvraag niet uiterlijk op de datum van inwerkingtreding van de implementatiewet IFD is ingediend, is de instelling in overtreding van artikel 2:11 van de Wft (het verbod om zonder vergunning van de ECB het bankbedrijf uit te oefenen).

Mogelijkheid om aanvraag uiterlijk op 27 december 2020 in te dienen

DNB biedt instellingen, die al voldoen aan de criteria om te kwalificeren als bank onder artikel 62, onderdeel (3) sub (a), van de IFR of die verwachten op het moment van inwerkingtreding van de implementatiewet IFD (die is beoogd op 26 juni 2021) te kwalificeren als bank, de mogelijkheid om uiterlijk op 27 december 2020 een aanvraag voor een bankvergunning in te dienen (in overeenstemming met artikel 8 bis, lid 3, van de CRD, zoals geïmplementeerd in artikel III van de implementatiewet IFD).

Hoe vraagt u een bankvergunning aan?

Een vergunning dient aangevraagd te worden via het Digitaal Loket Toezicht (DLT). Meer informatie over het aanvraagproces met betrekking tot de aanvraag van een bankvergunning voor beleggingsondernemingen, zoals het te gebruiken aanvraagformulier en de in te dienen documenten, zal op korte termijn op deze pagina gepubliceerd worden.

Leges

De kosten voor de behandeling van een vergunningaanvraag worden pas in rekening gebracht wanneer de aanvraag formeel in behandeling wordt genomen. Dit zal niet eerder zijn dan 26 juni 2021.

Contact

Mocht u als beleggingsonderneming in aanmerking komen voor een bankvergunningplicht of vragen hebben over de kwalificatie als bank of over het aanvragen van een bankvergunning, raden wij u aan u contact op te nemen met uw toezichthouder. U kunt uw vragen ook stellen via: natin-bobi@dnb.nl.

Op 16 december 2020 heeft de EBA een aantal Regulatory Technical Standards (RTS) gepubliceerd, waaronder een RTS over de informatie die moet worden aangeleverd bij een bankvergunningaanvraag: EBA website.