Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beschrijving van besturing en toezicht APF

Q&A

Gepubliceerd: 22 december 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Welke elementen verwacht DNB in de beschrijving van de besturing en het interne toezicht in de organisatie (mede in relatie tot de voorziene collectiviteitkringen)?

Antwoord:

Bij de beschrijving van de besturing en het interne toezicht in organisatie van een APF verwacht DNB in ieder geval de volgende aspecten. Let op: onderstaande elementen vormen geen uitputtende lijst.

Bestuursmodel

 • Een onderbouwing van de keuze van het bestuursmodel.
 • Ten eerste wordt daarbij inzichtelijk gemaakt welke voor- en nadelen zijn onderkend van de verschillende bestuursmodellen en welke afweging is gemaakt bij de keuze voor een bepaald bestuursmodel.
 • Ten tweede wordt toegelicht welke potentiële risico’s worden gezien ten aanzien van aansturing van de organisatie bij het gekozen model en hoe die worden gemitigeerd.


Aansturing organisatie

 • Een beschrijving hoe bij het bestuur en het interne toezicht, bijvoorbeeld in de besluitvormingsprocessen (inclusief vastlegging), wordt gewaarborgd dat:
 • er onderscheid wordt gemaakt tussen aansturing op bedrijfsniveau en op kringniveau (en wordt duidelijk gemaakt om welke kring het gaat);
 • er bij het intern toezicht onderscheid wordt gemaakt tussen het beleid en de algemene gang van zaken op bedrijfsniveau en op kringniveau (en wordt duidelijk gemaakt om welke kring het gaat).


Medezeggenschap

 • Een regeling ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de verantwoordingsorganen dan wel belanghebbendenorganen. Deze regeling zorgt ervoor dat de taken en bevoegdheden zich beperken tot de relevante kring.

Samengevoegd belanghebbendenorgaan

 • Indien er belanghebbendenorganen per collectiviteitskring zijn opgericht, kan het APF deze, met instemming van de betrokken belanghebbendenorganen, samenvoegen.
 • Indien het APF direct bij oprichting wenst over te gaan tot een samengevoegd belanghebbendenorgaan in plaats van eerst afzonderlijke kringorganen in te richten, is vereist dat de (vertegenwoordigers van de) belanghebbenden die op de voet van artikel 115b lid 2 Pw in een belanghebbendenorgaan op kringniveau plaats zouden hebben, hiermee expliciet instemmen.
 • Bij een beoogde toetreding tot het APF met een samengevoegd belanghebbendenorgaan zullen de (vertegenwoordigers van de) belanghebbenden wiens pensioenverplichtingen zullen worden overgedragen aan- en/of wiens pensioenopbouw gaat plaatsvinden binnen het APF, expliciet toestemming voor deze inrichting dienen te geven, voordat toetreding plaatsvindt.
 • Indien er een samengevoegd belanghebbendenorgaan is, komen bij de beschrijving van de besturing en het interne toezicht in de organisatie de volgende punten aan de orde:
  • de (beoogde) samenstelling van het samengevoegd belanghebbendenorgaan en op welke wijze deze samenstelling voldoet aan de regels.
  • de besluitvormingsprocessen binnen het samengevoegd belanghebbendenorgaan, waarbij de processen dienen te waarborgen dat er bij de besluitvorming onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende kringen.

Ontdek gerelateerde artikelen