Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Hoogte weerstandsvermogen

Q&A

Gepubliceerd: 22 december 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Hoe hoog moet het weerstandsvermogen zijn?

Antwoord:

De omvang van het weerstandsvermogen is geregeld in artikel 112a lid 8 Pensioenwet en artikel 40e Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (‘Besluit Pw en Wvb’). Het weerstandsvermogen wordt als volgt berekend:

  1. Het weerstandsvermogen bedraagt ten minste 0,2 procent van de waarde van het beheerde pensioenvermogen met een minimum van € 500.000 en met een maximum van € 20 miljoen;
  2. Aanvullend dient er voor de dekking van aansprakelijkheidsrisico’s een percentage van 0,1 procent van de waarde van het beheerde pensioenvermogen te worden aangehouden, tenzij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) wordt gesloten, zoals in de wetgeving nader omschreven, of een daarmee vergelijkbare voorziening is getroffen;
  3. Indien en voor zover de risicoanalyse1 van het APF daartoe aanleiding geeft, bedraagt het weerstandsvermogen méér dan de som van de eerste twee onderdelen.

Het beschikken over het minimaal aan te houden weerstandsvermogen is een doorlopende wettelijke verplichting voor een APF.

Toelichting

Het weerstandsvermogen dient voor het opvangen van bedrijfsrisico’s van het APF. Dit zijn de risico’s waarvan de eventuele financiële gevolgen niet ten laste kunnen worden gebracht van de aangesloten collectiviteitskringen

______
1. In artikel 40e lid 3 over het weerstandsvermogen wordt melding gemaakt van een “risicoanalyse”. Daarmee wordt gedoeld op de “eigen risicobeoordeling” zoals genoemd in artikel 40c, lid 1, sub m Besluit Pw en Wvb. Deze eigen risicobeoordeling is verwant aan het ICAAP (Internal Capital Adequacy Asssessment Process) voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen. De ‘risicoanalyse’ zoals vereist voor de beheersing van de uitbesteding (artikel 40c, lid 1, sub l) is anders van karakter.

Ontdek gerelateerde artikelen