Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitvoeren bruto en nettopensioen in een collectiviteitskring

Q&A

Gepubliceerd: 22 december 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Mag een APF een bruto pensioen en nettopensioen in één kring onderbrengen?

Antwoord:

Ja dat is mogelijk. Wel verwacht DNB dat het APF goed onderbouwt waarom er niet voor gekozen is de bruto en nettopensioenen in afzonderlijke collectiviteitskringen onder te brengen.

Toelichting

De voorwaarden waaraan pensioenfondsen, zoals een APF, moeten voldoen om een nettopensioenregeling te kunnen uitvoeren zijn opgenomen in artikel 41 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Een van de eisen is dat het pensioenfonds een gescheiden administratie voor het nettopensioen moet bijhouden, zoals opgenomen in artikel 41, lid 1, onderdelen d en e. Uit deze administratie blijkt ten minste wat de voor het nettopensioen ingelegde premies zijn, wat de met de beschikbaar gestelde premies behaalde rendementen zijn, wat de waarde van de pensioenverplichtingen is, welke actuariële gegevens over de groep deelnemers aan het nettopensioen ten grondslag liggen aan de premie en de waardering van de pensioenverplichtingen, waaronder de geschatte levensverwachting en risico’s op arbeidsongeschiktheid en vooroverlijden. Verder dient uit de administratie te blijken wat de toeslagverlening is en op welke wijze deze wordt verminderd, indien vermindering ervan plaatsvindt vanwege toepassing van het correctiemechanisme.

De aanvrager voor een vergunning als APF dient onder meer een beschrijving te verstrekken over de wijze waarop, in overeenstemming met de rangregeling, de scheiding wordt gewaarborgd tussen de afgescheiden vermogens die per collectiviteitkring worden aangehouden. Op grond van de Wet Algemeen pensioenfonds kan een nettopensioenregeling in een andere collectiviteitkring worden ondergebracht dan de basispensioenregeling (artikel 117, lid 5 Pw).

Ontdek gerelateerde artikelen