Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitvoeren DB en CDC in een collectiviteitskring

Q&A

Vraag:

Mag een Algemeen pensioenfonds binnen één collectiviteitkring zowel een Defined Benefit (DB) regeling als een Collective Defined Benefit (CDC) regeling uitvoeren?

Gepubliceerd: 22 december 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Ja, dat is toegestaan. Wel acht DNB het van belang dat het APF goed onderbouwt dat toekomstige risico- en vermogensoverdrachten die niet goed uitlegbaar en potentieel onevenwichtig zijn zoveel mogelijk worden beperkt.

Toelichting

In het geval van een kring waarbij zowel DB- als CDC-regelingen kunnen toetreden, worden regelingen toegelaten die wezenlijk verschillen. Gegeven deze verschillen tussen de financiering van DB en CDC regelingen, moet goed worden onderbouwd waarom deze regelingen in dezelfde collectiviteitskring worden ondergebracht. In deze onderbouwing zal het bestuur moeten ingaan op de verschillen in (financiële) opzet en de gevolgen daarvan. Meer specifiek:

  • Er zijn wezenlijke verschillen tussen een DB en een CDC regeling, qua premiesystematiek, eventuele premiereservevorming en –aanwending, de gesplitste kortingsregeling (CDC) en de financiële opzet en de mede daarop gebaseerde toekomstprognoses (scenario-analyses en haalbaarheidstoetsen).
  • De verschillen tussen een DB en CDC regeling kunnen een evenwichtige invulling van de financiële opzet in de weg staan. De pensioenopbouw van CDC regelingen is potentieel gevoelig voor renteveranderingen, waardoor een passende beheersing van het renterisico wezenlijk kan verschillen voor DB en CDC regelingen.
  • Bij een regelingsvermenging in één collectiviteitkring kan er, in geval van (het ongedaan maken van) kortingen of van inhaalindexatie, vermogensoverheveling plaats vinden tussen CDC en DB regelingen en onderling tussen regelingen van verschillende werkgevers.
  • Dergelijke verschillen leiden naar verwachting bovendien tot een aanzienlijke administratieve belasting, met een bijbehorend vergroot foutenrisico.
  • Deze verschillen kunnen tot slot implicaties hebben voor de communicatie richting deelnemers.

Een APF bestuur dat beoogt om vermenging van verschillende pensioenregelingen mogelijk te maken, waarmee risico- en vermogensoverdrachten tussen deze verschillende pensioenregelingen kunnen optreden, maakt de naleving van de wettelijke eis tot evenwichtige belangenafweging complex. Een APF kan deze vermenging en te vermijden risico- en vermogensoverdrachten juist voorkomen via de optie van aparte collectiviteitkringen.

Ontdek gerelateerde artikelen