Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&A van 29 juni 2021 over Gevolgen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor pensioenfondsen

Q&A

Gepubliceerd: 13 januari 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Waarop moeten pensioenfondsen letten bij het treffen van een statutaire regeling voor ontstentenis en belet?

Antwoord:

Op 1 juli 2021 is de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ in werking getreden. De wet heeft een aantal gevolgen voor pensioenfondsen.

Eén van die gevolgen is de verplichting om bij de eerstvolgende statutenwijziging een regeling te treffen voor het geval van ontstentenis en belet van het voltallige bestuur of het voltallige intern toezicht. Ontstentenis ziet op de situatie dat een vacature ontstaat door bijvoorbeeld ontslag of overlijden van een bestuurder of een lid van de raad van toezicht. Er is sprake van belet als een persoon zijn functie tijdelijk niet kan of mag uitoefenen, bijvoorbeeld bij ziekte, afwezigheid of schorsing.

DNB heeft naar aanleiding van de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ een aantal vragen ontvangen. De antwoorden op die vragen treft u hieronder aan. Fondsen kunnen dit desgewenst in hun afweging betrekken omtrent de statutaire regeling die zij moeten treffen.

Paritair model (bestuur en intern toezicht)

Met betrekking tot de verplichte ontstentenis/beletregeling voor fondsen met een paritair model vindt DNB het voor de hand liggen dat bij ontstentenis/belet van alle bestuursleden, de raad van toezicht of de visitatiecommissie één of meer personen aanwijst bij wie het bestuur tijdelijk berust (ook wel beletfunctionaris(sen) genoemd). Zo kan een raad van toezicht één van zijn leden, bijvoorbeeld de voorzitter, als beletfunctionaris aanwijzen. Een dubbelrol van intern toezichthouder en bestuurder is slechts voor een beperkte periode geoorloofd. In dat geval is het overigens raadzaam dat de beletfunctionaris zijn werkzaamheden als intern toezichthouder opschort zolang hij/zij bestuurswerkzaamheden verricht.

Voor de situatie van ontstentenis en/of belet van alle leden van het intern toezichtorgaan kan DNB zich goed voorstellen dat een statutaire regeling wordt getroffen die erin voorziet dat het verantwoordingsorgaan de intern toezicht taak tijdelijk opdraagt aan één of meer personen. Op grond van de Code Pensioenfondsen kan het verantwoordingsorgaan in een normale situatie immers een bindende voordracht doen voor leden van de raad van toezicht of de visitatiecommissie. Overwogen kan worden aan de statutaire belet/ontstentenisregeling toe te voegen dat het bestuur hierin wordt gehoord.

Gemengd model (uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders)

Voor fondsen met een gemengd model acht DNB het voor de hand liggend dat de statuten bepalen dat bij ontstentenis en/of belet van alle bestuurders het verantwoordingsorgaan het bestuur tijdelijk opdraagt aan één of meerdere persoon/personen. Daarnaast verdient het aanbeveling om in de statuten te voorzien in een regeling voor de situatie van belet en/of ontstentenis van alle uitvoerende bestuurders respectievelijk van alle niet-uitvoerende bestuurders. Daarbij ligt het in het eerstgenoemde geval in de rede dat de niet-uitvoerende bestuurders één of meerdere personen aanwijzen (al dan niet uit hun midden) die tijdelijk belast is/zijn met het uitvoerend bestuur. In geval van belet en/of ontstentenis van alle niet-uitvoerende bestuurders is het raadzaam dat het verantwoordingsorgaan de taken van het niet-uitvoerend bestuur tijdelijk opdraagt aan één of meerdere personen (al dan niet na het horen van de uitvoerende bestuurders).

Melding DNB

Vanzelfsprekend informeren fondsen DNB in alle gevallen waarin een beletfunctionaris op grond van een statutaire regeling wordt aangewezen om bestuurs- of intern toezichtwerkzaamheden uit te voeren.

Relevante wet- en regelgeving

Deze Q&A heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:

  • Artikelen 111 en 113 van de Pensioenwet
  • Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
  • Artikel 2:291 BW

DISCLAIMER

Q&A’s bieden nader inzicht in de beleidspraktijk van DNB doordat we daarin wettelijke toezichtregels interpreteren. Onder toezicht staande instellingen kunnen ook op andere wijze aan de wet- of regelgeving voldoen. Instellingen moeten daarbij wel gemotiveerd aan DNB kunnen aantonen dat zij met hun invulling voldoen aan de wet- of regelgeving . Voor een nadere toelichting op de status van de beleidsuitingen van DNB zie de Leeswijzer beleidsuitingen DNB op Open Boek Toezicht.

Ontdek gerelateerde artikelen