Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&A Overgangsrecht voor het vaststellen van de gedempte kostendekkende premie in verband met de wijziging van de parameters in 2023

FTK Q&A

Vraag:

Gelden er voorwaarden aan het gebruik van het overgangsrecht voor het vaststellen van de gedempte kostendekkende premie als bedoeld in artikel 36b besluit FTK?

Gepubliceerd: 11 oktober 2023

Laatste update: 14 december 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Ja, er gelden voorwaarden aan het gebruik van het eenmalige overgangsrecht van artikel 36b Besluit FTK.

Wettelijk kader gedempte kostendekkende premie

Een pensioenfonds dat de premie vaststelt op basis van demping met een verwacht rendement, stelt de kostendekkende premie vast aandachtig artikel 4, tweede lid, onderdeel b, van het Besluit FTK. Het besluit FTK zoals dat gold op 30 juni 2023 blijft van toepassing op pensioenfondsen tot het tijdstip dat het pensioenfonds overgaat op uitvoering van een gewijzigde pensioenovereenkomst of beroepspensioenregeling in het kader van de Wet toekomst pensioenen. Op grond van artikel 4, lid 3, onderdeel b Besluit FTK stelt het pensioenfonds het rendement op de vastrentende waarden, bedoeld in artikel 23a, eerste lid, onderdelen f en g, vast voor een wettelijk bepaalde periode van vijf jaar op basis van de actuele marktrente bij aanvang van deze vijf-jaarsperiode. Met ingang van 1 juli 2023 zijn de parameters van artikel 23a Besluit FTK gewijzigd.

Overgangsrecht artikel 36b Besluit FTK

In het overgangsrecht van artikel 36b Besluit FTK is geregeld dat een pensioenfonds tussentijds het rendement op vastrentende waarden voor de gedempte premie opnieuw mag vastzetten vanwege de wijziging van de parameters. Een pensioenfonds waarvan de vijf-jaarsperiode van artikel 4 Besluit FTK nog niet is verstreken op het moment dat de nieuwe parameters in werking treden, kan eenmalig voor de premievaststelling vanaf 2024 het rendement op vastrentende waarden tussentijds opnieuw vastzetten voor een periode van vijf jaar op basis van de actuele marktrente bij aanvang van die nieuwe periode.

Indien een pensioenfonds van het overgangsrecht gebruik maakt geldt op grond van artikel 36b Besluit FTK en de toelichting daarbij dat:

  • Het pensioenfonds moet voldoen aan de norm van evenwichtige belangenafweging en in het premiebesluit de evenwichtigheid van het besluit onderbouwen.

  • Het pensioenfonds het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid stelt advies uit te brengen over de samenstelling van de feitelijke premie en de premiecomponenten (115a, lid 3 Pw). Het pensioenfonds moet het verantwoordingsorgaan bij het vragen van advies een overzicht verstrekken van de beweegredenen van het besluit én de gevolgen van het besluit voor deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden (art. 115a, lid 6 Pw)

  • Het pensioenfonds met een belanghebbendenorgaan dat fondsorgaan om goedkeuring voor het premiebesluit vraagt (artikel 115c, lid 9 Pw).

  • Het overgangsrecht als zodanig voor de premie voor het jaar 2024 niet kan leiden tot verlaging van de feitelijke premie bij gelijkblijvende opbouw. Voor de premie voor latere jaren geldt deze eis niet. Verhoging van de pensioenopbouw is wel mogelijk, met inachtneming van de overige gestelde eisen.

  • Het pensioenfonds handelt verder binnen het vastgestelde premiebeleid van het pensioenfonds.

Gebruikmaken van het eenmalige overgangsrecht vergt geen voorafgaande goedkeuring of melding bij De Nederlandsche Bank.

Deze Q&A is aangepast per 14-12-2023, De aanpassing heeft betrekking op de vierde bullet waar nu expliciet is opgenomen dat alleen voor het jaar 2024 geldt dat het overgangsrecht niet kan leiden tot verlaging van de feitelijke premie bij gelijkblijvende opbouw. Deze eis geldt niet voor latere jaren.

DISCLAIMER
Q&A’s bieden nader inzicht in de beleidspraktijk van DNB doordat we daarin wettelijke toezichtregels interpreteren. Onder toezicht staande instellingen kunnen ook op andere wijze aan de wet- of regelgeving voldoen. Instellingen moeten daarbij wel gemotiveerd aan DNB kunnen aantonen dat zij met hun invulling voldoen aan de wet- of regelgeving. Voor een nadere toelichting op de status van de beleidsuitingen van DNB zie de Leeswijzer beleidsuitingen DNB op Open Boek Toezicht.

Ontdek gerelateerde artikelen