Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Actuariële en bedrijfstechnische nota

Factsheet

Gepubliceerd: 08 mei 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

De actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn) geeft de centrale criteria aan op basis waarvan het (financieel) beleid van een pensioenfonds wordt gevoerd.

Het opstellen van een Abtn is een verplichting, die voortvloeit uit de Pensioenwet (Pw) en voor beroepspensioenfondsen uit de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb).
De Abtn heeft de bedoeling het actuariële en bedrijfstechnische beleid transparant te maken en heeft aldus de hoedanigheid van een bedrijfsplan dat het algeheel functioneren inzichtelijk maakt. Voor het pensioenfonds dwingt de Abtn ertoe zich te vergewissen van alle samenhangende aspecten van bedrijfsvoering, financieringsbeleid en risico's. De Abtn is voor DNB een integrale informatiebron bij de uitoefening van het toezicht.

Bepalingen

In de Abtn dient in elk geval een omschrijving te zijn opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de volgende punten:

  • de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst
  • de voorwaardelijke toeslagverlening
  • het financieel toetsingskader
  • de bedrijfsvoering van het pensioenfonds
  • een verklaring over de beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen
  • een financieel crisisplan

Ten aanzien van de meeste hiervoor genoemde bepalingen zijn nadere regels vastgesteld.
Als de risico's zijn overgedragen, herverzekerd of ondergebracht kan de omschrijving worden beperkt door te verwijzen naar hetgeen in de betreffende overeenkomsten is opgenomen.
Om de drie jaren en iedere keer na een belangrijke aanpassing van het beleggingsbeleid herziet het bestuur de verklaring van de beleggingsbeginselen.

Aanlevering

De Pw onderkent twee momenten van aanlevering van de Abtn aan DNB:

  • binnen drie maanden na oprichting van het fonds moet een Abtn worden toegezonden (artikel 112, lid 3, sub d Pw)
  • binnen twee weken na opstelling moet een exemplaar van de wijzigingen in de Abtn worden voorgelegd (artikel 113, sub d Pw)

De aanlevering van de Abtn door beroepspensioenfondsen is op dezelfde wijze geregeld.

Ontdek gerelateerde artikelen