Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Financieel crisisplan pensioenfondsen

Factsheet

Gepubliceerd: 13 mei 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Een financieel crisisplan heeft tot doel een fonds voor te bereiden op crisissituaties. Met een goed financieel crisisplan weet een fonds welke maatregelen het kan gaan nemen en op welke wijze deze maatregelen helpen om het fonds uit de crisis te loodsen.

Plicht opstellen financieel crisisplan in wet- en regelgeving verankerd

Volgens artikel 145 Pensioenwet en artikel 29b Besluit ftk moeten pensioenfondsen een financieel crisisplan opstellen.
Twee groepen pensioenfondsen hoeven geen (nieuw) financieel crisisplan op te stellen of een bestaand plan te actualiseren. Namelijk een pensioenfonds dat volledig is verzekerd of een pensioenfonds dat voornemens is om te liquideren en in dat kader een schriftelijke melding aan DNB heeft gedaan van een voornemen tot collectieve waardeoverdracht conform artikel 84 Pw of artikel 92 van de Wvb.

Doel en uitwerking

Het doel van een financieel crisisplan is dat het fondsbestuur van tevoren inzichtelijk heeft op welk moment het fonds ‘in een crisissituatie’ zit en welke keuzes het op dat moment heeft om uit deze situatie te komen. Het voordeel van een financieel crisisplan is dat fondsbesturen in crisissituaties besluiten kunnen nemen waar van tevoren al is over nagedacht en waarvan van tevoren al is besproken of deze naar verwachting ook inzetbaar zijn en de effectiviteit is geanalyseerd.
Een financieel crisisplan is van hoge kwaliteit als het een fondsbestuur zo concreet mogelijke handvatten geeft om mee te kunnen handelen. Dat kan doordat helder is weergegeven welke maatregelen in welke mate bijdragen aan welke mate van herstel en hoe evenwichtig deze zijn. Het financieel crisisplan wordt vastgelegd in de abtn van het fonds.

Inhoud financieel crisisplan

Concreet beschrijft het financieel crisisplan in ieder geval de volgende aspecten.

  • Een beschrijving van een of meer financiële situaties waarin het fonds niet aan de vereisten van het vereist eigen vermogen voldoet en gevaar loopt niet aan de vereisten van het minimaal vereist eigen vermogen te gaan voldoen (zie artikel 29b sub a Besluit FTK);
  • Een beschrijving van de risico’s die het fonds in de financiële problemen kan brengen (zie artikel 29b sub b Besluit FTK);
  • Een beschrijving van de te nemen maatregelen. Daarbij zijn een aantal elementen van belang: het fonds dient te beschrijven welke concrete maatregelen er ter beschikking staan, wat het financiële effect van die maatregelen is, vanaf welk beleidsdekkingsgraadniveau pensioenrechten/pensioenaanspraken verminderd moeten worden om aan het vereist eigen vermogen te voldoen en hoe bij het inzetten van maatregelen belangen evenwichtig worden afgewogen (zie artikel 29b sub c tot en met f Besluit FTK).

Relatie met herstelplan, haalbaarheidstoets en ALM-studies

Een financieel crisisplan loopt vooruit op eventuele crisissituaties en hoe een fonds in dergelijke situaties kan gaan handelen. Het is geen document dat beschrijft wat een fonds in het hier en nu doet om uit een tekortsituatie te komen, dat is immers het herstelplan.

In de haalbaarheidstoets en in ALM-studies modelleert een pensioenfonds zijn beleid. Bij dit beleid hoort ook het financieel crisisplan. Dat betekent dat het gemodelleerde beleid in de haalbaarheidstoets en in ALM-studies consistent is met de maatregelen die het fonds beoogt te nemen in crisissituaties zoals omschreven in het financieel crisisplan.

Ontdek gerelateerde artikelen