Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Onbevoegdverklaring accountant of actuaris

Factsheet

Gepubliceerd: 23 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Voor de uitvoering van het prudentieel toezicht maakt DNB gebruik van rapportages van onder toezicht staande instellingen. Deze zijn voorzien van verklaringen van een accountant en een actuaris. Degene die de verklaring aflegt, beschikt in de regel over gedetailleerde kennis van de onder toezicht staande instelling. Ook hebben de accountant en de actuaris vanuit hun achtergrond kennis over en ervaring met het beoordelen van de onder toezicht staande instelling. De deskundigheid en betrouwbaarheid van de accountant en actuaris zijn daarom voor DNB van groot belang.

Onbevoegd verklaren

Indien een accountant of actuaris niet of niet langer de nodige waarborgen biedt dat deze zijn taak met betrekking tot het pensioenfonds of financiële onderneming naar behoren zal kunnen vervullen, kan DNB ten aanzien van die accountant of actuaris bepalen dat hij niet langer bevoegd is om de in de Pensioenwet en Wet op het financieel toezicht bedoelde verklaringen met betrekking tot de onder toezicht staande instellingen af te leggen. Bijvoorbeeld vanwege de toenemende omvang en complexiteit van de instelling. In dat geval kan DNB zich rechtstreeks tot de accountant of de actuaris wenden met een verbod om nog langer een verklaring af te leggen. Een dergelijke aanwijzing richt zich altijd op een individuele accountant of actuaris en niet op samenwerkingsverbanden van accountants of actuarissen.