Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Gedeeltelijk verzekerde fondsen en toeslagverlening

Q&A

Gepubliceerd: 22 december 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Kan een gedeeltelijk verzekerd pensioenfonds of een pensioenfonds dat zowel een uitkerings- als een premieovereenkomst uitvoert, een verzoek tot ontheffing indienen bij DNB ten aanzien van de grens van 110% beleidsdekkingsgraad, waar beneden geen toeslagen mogen worden verleend?

Antwoord:

Ja, op grond van artikel 141 Pensioenwet kan een pensioenfonds bij DNB een verzoek tot ontheffing indienen ten aanzien van artikel 137 Pensioenwet tweede lid, onderdeel a, en de uitwerking van die bepaling in artikel 15, tweede lid, Besluit Financieel toetsingskader (FTK).

DNB kan ontheffing verlenen onder de voorwaarde dat het gedeeltelijk verzekerd pensioenfonds of het pensioenfonds dat zowel een uitkerings- als een zuivere premieovereenkomst uitvoert, een gewogen toeslaggrens voor het pensioenfonds bepaalt, waarbij voor het eigen beheer deel de 110%-grens wordt gehanteerd en voor het verzekerde deel respectievelijk het deel dat betrekking heeft op de zuivere premieovereenkomst de grens van de technische voorzieningen (TV) + het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV).

Toelichting

Op grond van artikel 137 Pensioenwet, tweede lid, onderdeel a (dat is uitgewerkt in artikel 15, tweede lid, Besluit FTK) mogen pensioenfondsen alleen toeslagen verlenen indien de beleidsdekkingsgraad boven de 110% ligt. Volledig verzekerde fondsen zijn in het derde lid van artikel 137 Pensioenwet uitgezonderd voor die regel. Voor gedeeltelijk verzekerde fondsen is niets speciaals geregeld. Die vallen dus onder de hoofdregel dat indexatie pas mogelijk is bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger. Met name voor pensioenfondsen die een wat groter deel van hun verplichtingen hebben herverzekerd en daardoor een VEV en MVEV hebben dat beduidend lager ligt dan 110%, kan deze regel knellen.

Pensioenfondsen die zowel een uitkerings- als een zuivere premieovereenkomst uitvoeren vallen onder de hoofdregel dat alleen toeslagen verleend mogen worden indien de beleidsdekkingsgraad boven de 110% ligt. Ook hierbij kan de grens met name knellen voor pensioenfondsen waarbij het deel op basis van een premieovereenkomst groot is. Immers, voor dat deel hoeven deze fondsen geen VEV en slechts een beperkt MVEV aan te houden.

Op grond van artikel 141 Pensioenwet kan DNB op verzoek van een gedeeltelijk verzekerd pensioenfonds en een pensioenfonds dat zowel een uitkerings- als een zuivere premieovereenkomst uitvoert, rekening houdend met de specifieke situatie van het fonds en in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden, een ontheffing verlenen voor artikel 137 Pensioenwet tweede lid, onderdeel a, en daarmee van artikel 15, tweede lid, Besluit FTK.

Indien een pensioenfonds daar om verzoekt, kan DNB daar onder voorwaarde mee akkoord gaan. Deze voorwaarde houdt in dat het fonds alleen toeslagen verleent indien het een beleidsdekkingsgraad heeft die boven een gewogen gemiddelde ondergrens ligt. De gewogen ondergrens voor het pensioenfonds wordt bepaald door voor het eigen beheer deel de 110%-grens te hanteren en voor het herverzekerde deel, of het deel ter uitvoering van de zuivere premieovereenkomst de grens van de technische voorzieningen (TV) + het MVEV. Daarmee wordt nog steeds – conform het oogmerk van de ondergrens bij toeslagverlening – voorkomen dat pensioenfondsen te snel gaan uitkeren.

Vraag 

Zijn de regels voor toekomstbestendige toeslagverlening uit artikel 137, tweede lid, onderdeel b van toepassing op gedeeltelijk verzekerde fondsen?

Antwoord

Ja, de regels voor toekomstbestendige toeslagverlening uit artikel 137, tweede lid, onderdeel b van toepassing op gedeeltelijk verzekerde fondsen.

Ontdek gerelateerde artikelen