Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

PPI: integere en beheerste bedrijfsvoering, Sanctiewet en Wwft

Factsheet

Gepubliceerd: 11 juli 2011

Laatste update: 08 mei 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

DNB houdt toezicht op de bedrijfsvoering van premiepensioeninstellingen (PPI’s) waarbij DNB kijkt of de bedrijfsvoering is afgestemd op de aard, omvang, risico's en complexiteit van de werkzaamheden van de PPI. Deze pagina licht kort de relevante verplichtingen uit de Wet Financieel Toezicht (Wft) toe.

Tot slot wordt op deze pagina gewezen op de verplichtingen uit de Sanctiewet 1977 en de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

Inhoudsopgave

Wettelijk kader

In de artikelen 3:10, 3:17 en 4:14 van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden voor PPI’s de eisen voor integere en beheerste bedrijfsvoering beschreven.

Integere bedrijfsvoering

Integere bedrijfsvoering van het bedrijf wordt behandeld in Hoofdstuk 3 van het Besluit Prudentiele Regels Wft (Bpr). In dit hoofdstuk worden de eisen van de artikelen 3:10 en 3:17 van de Wft verder uitgewerkt. Hierbij gaat het onder meer over het tegengaan van belangenverstrengeling, wetsovertredingen en/of andere handelingen die maatschappelijk ongewenst zijn. Deze handelingen kunnen het vertrouwen in de premiepensioeninstelling PPI schaden.PPI schaden. Artikel 3:10 en artikel 3:17 van de Wft geven aan dat onder integere bedrijfsvoering in ieder geval wordt verstaan dat:

  1. belangenverstrengeling wordt tegengegaan;
  2. wordt tegengegaan dat de PPI of haar werknemers strafbare feiten of andere wetsovertredingen begaan die het vertrouwen in de PPI of in de financiële markten kunnen schaden;
  3. wordt tegengegaan dat wegens haar cliënten het vertrouwen in de PPI of in de financiële markten kan worden geschaad; en
  4. wordt tegengegaan dat andere handelingen door de PPI of haar werknemers worden verricht die op een dusdanige wijze ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, dat hierdoor het vertrouwen in de PPI of in de financiële markten ernstig kan worden geschaad.

Beheerste bedrijfsvoering

Beheerste uitoefening van het bedrijf wordt behandeld in Hoofdstuk 4 van het Bpr. Het gaat hier om het beheersen van bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico's bij de bedrijfsvoering. Artikel 17 van het Bpr geeft aan dat onder beheerste bedrijfsvoering in ieder geval het volgende wordt verstaan:

  1. een duidelijke, evenwichtige en adequate organisatiestructuur;
  2. een duidelijke, evenwichtige en adequate verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
  3. een adequate vastlegging van rechten en verplichtingen;
  4. eenduidige rapportagelijnen; en
  5. een adequaat systeem van informatievoorziening en communicatie.

Aanvullend regelen artikelen 17, 17aa en 23 van het Bpr dat de PPI voor de adequate beheersing van risico’s zorgt draagt voor de inrichting van een onafhankelijke risicobeheerfunctie en een interne controlefunctie. De onafhankelijke risicobeheerfunctie voert op systematische wijze een onafhankelijk risicobeheer uit dat gericht is op het identificeren, meten en evalueren van de risico’s waaraan de PPI is of kan worden blootgesteld. De interne controlefunctie heeft in ieder geval als taak het interne controlesysteem en andere onderdelen van de bedrijfsvoering, inclusief de uitbesteding van werkzaamheden, te evalueren, om te beoordelen of deze adequaat en doeltreffend zijn.

De bedrijfsvoering is afgestemd op de aard, omvang, risico's en complexiteit van de werkzaamheden van de PPI. Ook beschikt de PPI over een adequate functiescheiding met het oog op een beheerste bedrijfsvoering.

De Sanctiewet voor PPI’s

PPI’s dienen, net als eenieder, de Sanctiewet 1977 na te leven. De Sanctiewet is een kaderwet en is de grondslag voor de uitwerking van (inter)nationale regels ter uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen.

PPI’s controleren of de identiteit van hun relaties overeenkomt met gesanctioneerde (rechts) personen of entiteiten aan de hand van sanctielijsten: lijsten met alle personen en organisaties waartegen sancties gelden.

Meer informatie over de Sanctiewet kunt u vinden op deze pagina.

De Wwft voor PPI’s

Een PPI valt onder de reikwijdte van de Wwft wanneer de PPI kwalificeert als een Wwft-plichtige financiële instelling, bijvoorbeeld indien een PPI optreedt als bemiddelaar in levensverzekeringensproducten. In dat geval houdt de AFM toezicht op de naleving van de Wwft door PPI’s.

De Wwft vormt een geheel van maatregelen ter voorkoming van misbruik van het financiële stelsel voor witwassen en het financieren van terrorisme.

Meer informatie over de Wwft en wat dit voor uw organisatie betekent, kunt u vinden op deze pagina of op de website van de AFM.