Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Introductie Wwft

Wet- en regelgeving

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008 in werking getreden en is sindsdien meerdere keren gewijzigd. De Europese anti-witwasrichtlijnen worden grotendeels in de Wwft geïmplementeerd. De Wwft vormt een geheel van maatregelen ter voorkoming van misbruik van het financiële stelsel voor witwassen en het financieren van terrorisme.

Gepubliceerd: 01 augustus 2008

Bekijk eerdere versies in het archief

Risicogeoriënteerde benadering en open normen

De Wwft kent een risicogebaseerde benadering. Dit houdt in dat instellingen zelf een inschatting maken van de relevante risico’s van een cliënt en daar vervolgens voldoende mitigerende maatregelen tegenover zetten. De mate van risico die wordt genomen bepaalt vervolgens welke mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn.

Cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek vormt een belangrijk onderdeel van de maatregelen om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. Instellingen dienen in beginsel in alle gevallen cliëntenonderzoek uit te voeren. Het cliëntenonderzoek behelst ook het onderzoek naar (voorgenomen) transacties. De zwaarte van het onderzoek wordt afgestemd op het risico dat een bepaald type cliënt, relatie, product of transactie meebrengt.

Meldplicht

Financiële en andere instellingen die beroeps of bedrijfsmatig bepaalde in de wet genoemde (financiële) diensten verlenen, zijn verplicht om eventuele ongebruikelijke transacties te melden aan FIU Nederland. Ongebruikelijke transacties worden geïdentificeerd aan de hand van in de wet opgenomen indicatoren.

Toezicht op naleving Wwft

DNB is belast met het toezicht op de naleving van de Wwft op verschillende instellingen, waaronder banken en andere financiële ondernemingen. In ons toezicht kijkt DNB naar de procedures en maatregelen die instellingen hebben getroffen om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen.