Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Directeur-grootaandeelhouders en PPI

Q&A

Vraag:

Kan een directeur-grootaandeelhouders (DGA) zijn pensioenaanspraken onderbrengen bij een Premiepensioeninstelling (PPI)?

Gepubliceerd: 02 juli 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Nee, een DGA kan zijn pensioenaanspraken niet onderbrengen bij een PPI, tenzij eerder een beroep is gedaan op het overgangsrecht.

Een PPI mag op grond van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht alleen pensioenregelingen uitvoeren welke op grond van de toepasselijke wetgeving zijn aangemerkt als arbeidsgerelateerde pensioenregelingen. Uit de Memorie van Toelichting van de Wet introductie premiepensioeninstellingen (Kamerstuk 31891 nr. 3Memorie van toelichting blz 34) blijkt dat arbeidsgerelateerde pensioenregelingen, die pensioenregelingen zijn die vallen onder de reikwijdte van de Pensioenwet of de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Op grond van artikel 32 Pensioenwet mag een pensioenuitvoerder alleen een pensioenovereenkomst uitvoeren. Op grond van de definities in artikel 1 van de Pensioenwet is een pensioenovereenkomst hetgeen tussen werkgever en werknemer is afgesloten over pensioen. In artikel 1 Pensioenwet is het begrip werknemers gedefinieerd als degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht voor een werkgever, met uitzondering van de directeur-grootaandeelhouder. Een pensioenregeling van een DGA is dan ook geen arbeidsgerelateerde pensioenregeling als bedoeld in artikel 1:1 Wft. Een DGA kan hierdoor zijn pensioen niet bij een PPI onderbrengen.

Uitzondering DGA’s onder overgangsrecht

In artikel 8 van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet is overgangsrecht opgenomen. Op grond van dit artikel geldt dat indien de pensioentoezegging aan de DGA op 1 januari 2008 was ondergebracht bij een pensioenuitvoerder als pensioen in de zin van de Pensioen- en spaarfondsenwet, de DGA gelijkgesteld wordt met een werknemer als bedoeld in de Pensioenwet. Indien de DGA onder dit overgangsrecht valt mag een PPI een pensioenregeling van een DGA uitvoeren. De DGA moet zijn deelname aan de pensioenregeling hebben gecontinueerd waardoor de Pensioenwet van toepassing is gebleven.

Ontdek gerelateerde artikelen