Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB publiceert Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid voor trustkantoren

Factsheet

DNB publiceert de Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid voor trustkantoren. Trustkantoren moeten, net als andere financiële instellingen, voorkomen dat het vertrouwen in het kantoor of in de financiële markten ernstig geschaad wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als een trustkantoor zelf of zijn medewerkers betrokken raken bij handelingen die volgens het ongeschreven recht ingaan tegen wat als maatschappelijk betamelijk beschouwd wordt. Deze beleidsregel beschrijft hoe DNB er toezicht op houdt dat trustkantoren het risico beheersen dat dit gebeurt.

Gepubliceerd: 15 januari 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

In de beleidsregel beschrijft DNB het toezicht op de invulling van het beleid en op processen en procedures die trustkantoren inregelen om maatschappelijk onbetamelijk handelen te voorkomen. De beleidsregel kent een procedurele insteek en heeft niet de intentie om voor te schrijven welke activiteiten wel of niet als maatschappelijk betamelijk kunnen of moeten worden gezien. Dat is namelijk niet de rol van de toezichthouder. DNB geeft wel enige voorbeelden hoe trustkantoren het risico op betrokkenheid bij onbetamelijk handelen kunnen beheersen.

Wettelijke grondslag

Deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 41, derde lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). In dit artikel bepaalt de wetgever dat DNB beleidsregels opstelt over dit onderwerp.

Consultatiereacties en feedbackstatement

Deze beleidsregel is tot stand gekomen na consultatie van de sector. In het feedbackstatement wordt ingegaan op de ontvangen consultatiereacties. De onderwerpen waar de meeste reacties op zijn gekomen, zijn: 1) de rechtmatigheid van de beleidsregel, 2) de materialiteit van de beleidsregel, 3) de uitwerking binnen de bedrijfsvoering van trustkantoren en 4) de convenanten en akkoorden. Op basis van deze reacties is de consultatieversie van de beleidsregel op enkele onderdelen gewijzigd.

Evaluatie

De beleidsregel zal één jaar na inwerkingtreding geëvalueerd worden. Op basis van deze evaluatie wordt ook bepaald of ook voor instellingen die onder de Wet op het financieel toezicht vallen een beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid opgesteld wordt.

Ontdek gerelateerde artikelen