Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Integriteit en trustkantoren

Trustkantoren moeten hun bedrijfsvoering zo inrichten dat de gesignaleerde integriteitrisico’s zoals witwassen, ontwijking van sanctieregelgeving en corruptie, worden beheerst.

Bij trustkantoren speelt de relationele integriteit ook een belangrijke rol; niet alleen het trustkantoor en zijn medewerkers zelf moeten zich zodanig gedragen dat aantasting van de reputatie van het trustkantoor en van de financiële markten wordt voorkomen, ook de cliënten van het trustkantoor mogen geen risico vormen. Daar moet het trustkantoor op toezien. De Wtt schrijft voor dat trustkantoren op de hoogte moeten zijn van de identiteit van hun cliënten (opdrachtgevers). Tevens moet een trustkantoor kennis hebben van de herkomst van de gelden die toebehoren tot die cliënten, alsmede wat de bestemming is van die gelden. Het trustkantoor moet ongebruikelijke transacties kunnen detecteren en eventueel melden aan het FIU-Nederland. Een en ander is nader uitgewerkt in de Regeling integere bedrijfsvoering, Wet toezicht trustkantoren 2014(Rib) alsmede de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Van het trustkantoor wordt in het kader van de zorg voor een integere bedrijfsvoering verwacht dat duidelijke normen worden gesteld ten aanzien van de acceptatie van cliënten. Een trustkantoor moet zich comfortabel voelen bij de acceptatie van een cliënt en moet zijn beheersingskader afstemmen op de integriteitrisico's die gepaard gaan met acceptatie van een bepaalde cliënt. Het trustkantoor dient te beschikken over een eenduidig beleid ten aanzien van het afscheid nemen van een cliënt: wanneer zijn de risico’s verbonden aan een cliënt nog beheersbaar en welke risicobereidheid legt het trustkantoor hierbij aan?

Een trustkantoor dient een overzicht te hebben van de risico’s verbonden aan zijn activiteiten door middel van het opstellen van een systematische integriteitsrisico-analyse. De uitgangspunten ter beheersing van integriteitrisico's moeten zijn vastgelegd in organisatorische en administratieve procedures en maatregelen.

Daartoe behoren ook procedures die voorzien in de omgang met en eisen aan personeelsleden in een integriteitgevoelige functie en de omgang met incidenten. Een trustkantoor heeft tevens een belangrijke taak in de uitvoering van de (inter)nationale sanctiewetgeving.