Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleid inzake kapitaalbeheer

Factsheet

Gepubliceerd: 23 december 2016

Bekijk eerdere versies in het archief

In de eerste helft van 2016 heeft DNB onder de noemer “themaonderzoek kapitaalbeleid” sectorbreed onderzoek verricht naar het beleid inzake kapitaalbeheer bij verzekeraars. Op basis van dit onderzoek heeft DNB een aantal principes geformuleerd. DNB verwacht dat verzekeraars deze principes betrekken in hun beleid inzake kapitaalbeheer en er ook over rapporteren in het kwalitatieve gedeelte van hun toezichtrapportage in het hoofdstuk kapitaalbeheer.

Themaonderzoek kapitaalbeleid

Het themaonderzoek kapitaalbeleid betrof desk research van instellingsspecifieke informatie en heeft er mede toe geleid dat DNB haar verwachtingen ten aanzien van het beleid inzake kapitaalbeheer in de Solvency II omgeving concreter heeft kunnen formuleren. De verwachtingen zijn gebaseerd op algemene principes die voor alle verzekeraars gelden en drie aanvullende principes die gericht zijn op deelsectoren.

Status

De principes en verwachtingen zijn geen nadere regelgeving of aanvullende (kapitaal)eisen. DNB zal deze principes betrekken bij het beoordelen van het beleid inzake kapitaalbeheer, waar de verzekeraar in de toezichtrapportage over rapporteert. De specifieke wijze waarop de verzekeraar de principes en verwachtingen betrekt in het beleid inzake kapitaalbeheer is aan de verzekeraar zelf. De principes en verwachtingen zijn besproken met het Verbond van Verzekeraars.

Principes voor het beleid inzake kapitaalbeheer

Bij de beoordeling van het beleid inzake kapitaalbeheer hanteert DNB de volgende vijf algemene principes:

  • Verzekeraars formuleren beleid dat erop gericht is om te voorkomen dat er frequente onderschrijdingen zijn van de wettelijke solvabiliteitseisen.
  • Verzekeraars formuleren beleid voor de samenstelling van het eigen vermogen en de planning van het eigen en vreemd vermogen.
  • Verzekeraars waarborgen in het beleid inzake kapitaalbeheer dat zij in staat zijn snel en adequaat maatregelen te nemen wanneer ze onverhoopt in een situatie terechtkomen waarin de solvabiliteitsratio snel daalt of onder een kritische grens zakt.
  • Verzekeraars evalueren het beleid inzake kapitaalbeheer periodiek en passen dit aan waar nodig.
  • Verzekeraars monitoren de solvabiliteitsratio frequent, zodat verzekeraars de feitelijke en verwachte ontwikkelingen in de solvabiliteitsratio tijdig signaleren.

Aanvullend op deze algemene principes zijn er drie principes die gericht zijn op deelsectoren:

  • Verzekeraars met langlopende verplichtingen (looptijd langer dan 20 jaar) houden in hun beleid expliciet rekening met de economische grondslagen, waaronder in ieder geval de impact op de solvabiliteitspositie van de extrapolatie van de rentetermijnstructuur en eventuele LTG-maatregelen én de uitloop hiervan.
  • Zorgverzekeraars integreren het premiebeleid in het beleid inzake kapitaalbeheer.
  • het beleid van verschillende verzekeraars binnen een groep en het beleid van de groep zelf zijn onderling consistent.

In de bijlage treft u een nadere uitwerking met de verwachtingen van DNB bij bovenstaande principes.

Bijlage

Toelichting op verzekeringsmiddag

Tijdens de DNB Verzekeringsmiddag 2016 op 13 december in het Spant in Bussum zijn een aantal parallelsessies gehouden over het beleid inzake kapitaalbeer waarbij DNB haar bevindingen en verwachtingen over dit onderwerp heeft toegelicht. De slides van die parallelsessies vindt u onder de bijlagen. Bij vragen kunt u contact opnemen met kapitaalbeleid@dnb.nl.

Bijlages

Ontdek gerelateerde artikelen